Mostrando entradas con la etiqueta Cataluña. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Cataluña. Mostrar todas las entradas

jueves, 28 de noviembre de 2019

moneda catalana, Barcino, Carol II, rex

- En una subvencionada web catalanista ponen que Cataluña hasta 1714 fue un estado independiente.
- Moneda catalana del s.XVII donde figura el escudo y leyenda del Rey de España.
 ¿En qué quedamos? 


Barcino, civi, 1674, Carol II, rex.


https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Espa%C3%B1aBarcino, civi, 1674, Carol, rex,

L´estat catalàEl Principat de Catalunya va constituir des de final del segle X, fins a 1714, i fins al Decret de Nova Planta, un estat independent. El titol de comte de Barcelona era definit com a "princep amb potestat reial i que no reconeix ningú com a senyor". Aquesta situació s´havia mantingut amb la vinculació de Catalunya als altres estats de la Corona d´Aragó i de la monarquia hispànica.El Principat de Catalunya va constituir des de final del segle X, fins a 1714, i fins al Decret de Nova Planta, un estat independent.


Núm. 8. Reg. 2401. Fol. 61.

En Ferrando per la gracia de Deu rey Darago et de Sicilia al inclit et magnifich en Tomas duch de Clarença fill del illustre princep en Henrich rey Danglaterra nostre molt car e molt amat cosi salut et creximent de honor. Inclit magnifich et car cosi: per tal com som certs quen haurets pleer certificamvos que en la confeccio de les presents nos e nostra molt cara companyona la reyna et los infants nostres fills erem sans et en bon stament de nostres persones grasia de nostre senyor Deus: e desijants ab gran affeccio saber aço mateix de vos pregamvos axi affectuosament com podem que tota vegada que avinent vos sera nos en certifiquets per vostres letres car gran plaer e consolacio ne haurem. Molt car e molt amat cosi segons a nos es stat donat entendre de present alguns vassalls e sotsmeses de nostre molt car e molt amat frare lo rey Danglaterra pare vostre e vostres vassalls farien son preparatori de entrar en nostres regnes per dampnificar los lochs constituhits en les fronteres de la qual cosa som fort maravellats e crehem fermament que aço no procehex de voluntat o disposicio del dit rey nostre molt car et molt amat frare ni vostra: perqueus pregam affectuosament que havent sguart als bons et grans deutes de amistat qui son stats tots temps entre lo dit rey nostre molt car e molt amat frare e nostres precessors reys Darago de bona memoria et nos qui per grasia divinal en los regnes et terres Darago succehim la qual bona amistat nos entenem servar e guardar fermament en lesdevenidor vullats manar e inhibir decontinent a les dites gents axi del dit rey vostre pare com vostres ques guarden de no entrar dins los limits de nostres regnes ne inferir en aquells dampnatge ne violencia alguna. E sera cosa la qual vos grahirem molt: certificantsvos molt car e molt amat cosi que nos aximatex havem manat e manam de present als nostres vassalls e sotsmeses ques guarden de fer dan algun a vassalls o gents algunes que sien del dit rey nostre molt car frare ne vostres ans volem et manam que aquells sien tractats favorits dins nostres regnes axi propriament com si eren vassalls nostres. E si coses algunes molt car e molt amat cosi vos son plasents de nostres regnes e terres scrivitsnosen car nos les complirem de bona volentat. E sia vostra guarda molt car e molt amat cosi Lesperit sant. - Dada en Barchinona sots nostre segell secret a XII dias de janer del any de la nativitat de nostre senyor MCCCCXIII. - Johannes de Tudela mandato regis facto ad relationem Didaci Ferdinandi de Vadillo secretarii.

Núm. 9. Legajo de cartas reales, n.° 111.

A mon senyor lo rey. - Mon senyor: una letra he reebuda de la vostra senyoria dada en Barchinona a XXIIII dies del mes de deembre prop passat contenent en acabament que presos e ben guardats remetes a vostra celsitud los nomenats en la dita letra e encara en sa serie innumerables paraules innominioses e de gran opprobri e en moltes parts daquella: de la qual e coses contengudes en ella no sens causa so molt maravellat com tals coses com la dita letra conte no cayguen en mi ne en casa de vostres predecessors e meus als quals se inpingirie denigracio si en mi ere trobada la continencia de la sobredita letra: e es ver lo contrari ab vostra reverencia parlant car la casa Durgell don de vostres predecessors e meus han neximent es clara e mantenidora de leyaltat veritat justicia e equitat e en moltes maneres ommeses per lur prolixitat ha augmentada e encara defesa la casa Darago e don absent e present lo princep se pot dir ab veritat que aquesta es un dels coxins en que pot segurament reposar e aço ha mostrat obra e no paraules quant se vol no haje evançat en les illes com no sie menys la conservacio de la terra deça mar que adquisicio de la ultra marina. E si aquestes coses e la prosapia de la dita casa si les sap hagues ben memorades lo dictador de la dita letra nos fore dilatat ne hagra delectat son coratge en ordonar tal letra denigrant per sos pler e poder mi e ma casa quant se vol noli nogue ne la materia de la tinta que podie divertir en als hagre pervertida en scriure e dar tal forma de paraules a mi opprobrioses contra veritat parlant ab reverencia de vostra senyoria ne lo signador de la dita letra salva pau sua hagre stesa la sua ma a concloure injusticia en aquella sobre la remissio demanada hon a mis pertangues ço que no fa crehent a simpla assercio de part que no recitant sa culpa per fortuna mostre volersen portar sa intencio sens prova alguna: e si tal letra vos senyor haguessets signada ans hagrets seguides les vestigies dels dits precessors qui han guardat lur linatge sabens si denigracio caygues en aquell ço que Deu no vulle no esser a ells luny e no volents fer de tota erba un feix. Perque senyor placie a vostra senyoria si no ho fets per mon sguard que almenys per lo deute tals letres nom sien trameses car no se petit subdit vostre en qui hom no guardas de manarli injusticia e encara posarli innominia axi expressa: e per tant senyor que vostra senyoria vege que axi es potse informar e trobara ab veritat que per dret comu e per constitucions de Cathalunya e usançes e encara remissio en lo principat no ha loch e menys del comdat Durgell per ses preheminencies franqueses e libertats e molt menys pot ne deu esser a mi demanada qui jurediccio alcuna no he en aquell: e per aquesta raho si en Francesch Riera e en Guillem Rotlan com volien proseguir aquells de quis clamen dels furts per ells preteses haguessen volgut entendre ço quels dix clamantse a mi ço es que en tal cosa no havie res a fer com nos pertangues a mi nocio dels dits fets e si apres com per lur importunitat yo tant com en mi era desplaentme tals coses hagui dit als officials de la infanta a quis pertany que en lo dit fet fahessen justicia breument e spatxada e aço mateix fiu manar per la dita infanta si instats per lo fisch quils ajudave per punicio dels crims e vindicta publica una e moltes vegades e ab solicitud continua ells o lur procurador haguessen proseguit lur fet e provat ço que pretenen sens falla hagueren vist que per falt dels administradors de la justicia no hagre fallit ne ha: mas en lurs contumacia colpa e necligencia e de lur procurador dient que no curave fer instancia ne altra prova sino de comptar diners. E per ço com contra Felip Daygues Miguel Garcia Paschal de Munt-Real e Lopito preses en poder del capita de la ciutat de Balaguer a lur instancia no fos provat alcuna cosa de ço quels ere oposat fetes les citacions monicions e assignacions degudes et per temps congruus e segons en tals coses dret dispon los dessus dits hauda solemne collacio de juristes son stats absolts: e segons so informat aço ha fundament e stabilitat de dret ne se que vos senyor ne altre jutge per justicia hi pogues pus fer: e axi senyor placiaus que tals letres e axi injustes ab la dita reverencia per les dites rahons e altres e specialment envers mi que noy he res a fer façats cessar e la sobredita revocar e anullar e a mi haver scusat com per raho e justicia e encara ben star ho dejats fer. E manme vostra senyoria ço que li placie. Scrita en Ager sots mon sagell secret a VIII dies del mes de febrer del any MCCCCXIII. - Vostre humil Jayme Darago.  

viernes, 16 de agosto de 2019

Universidad, Castilla, castellano, catalán, valenciano

¿Qué universidad determinó que en Castilla hablan castellano y no otro idioma?

Mirad qué lenguas nombra la reina de Castilla en una carta a Martín I de Aragón

Castilla = Catalunya, Cataluña, Chastelongne, Castelongne , Cathelongne


Et fust abbattu de son cheval, et l'eussent occis sans remède, se n'eust esté ung chevallier de Chastelongnenommé messire Gassera (Gasselle) de Sonnaris, qui se jecta sur lui, criant en langage sirois : c'est le roy ! c'est le roy ! Dont s'avança le capitaine des Sarrazins ; et, au signe de la main, fist à tous ses gens mectre leurs espées sur la terre : puis print le roy par la main, et lui dit en grec qu'il avoit pleust à Dieu qu'il fust venu en la puissance du souldan ; qu'il se reconfortast, et qu'il le menoit devers lui, espérant qu'il lui feroit bonne compaignie. Ledict messire Gassera estoit forment navré en la teste, et fust prins avec le roy; et lui respitèrent la vie pour ce qu'il s'estoit chevalleureusement combattu. Le roy ainsi prins, ils lui mirent une chaisne au col, et le menèrent en ce poinct, là où estoient leurs gens de pré, qui le voeulloient tuer sans merchi. Quant les nouvelles vindrent à Nicosie, environ minuict après la bataille, messire Hue de Rosghon (Lusignan ) , frère du roy, esleu archevesque de Nicosie, et, avec lui, messire Jacques de Trassain (Caffrano ), mareschal de Cippre, se partirent incontinent de la cité, et emmenèrent avec eulx dame Agnès, fille du roy, et se allèrent boutter en la forteresse de Chermes, séant sur la mer, à cinq lieues près de Nicosie. Quant ceulx de Nicosie sceurent lendemain ces nouvelles, ils abandonnèrent la cité, et s'en allèrent hommes et fem mes et enfants; et ne demourèrent en la cité que polvres gens et impotents. Entre ces choses, le roy fust mené à Salines , au navire des Sarrazins. Et estoit adonc au pays de Baffle , en ung portancré , le navire du roy de Cippre, dont estoit capitaine messire Jehan , bastard de Lusignan , et le navire du grand maistre de Roddes, où estoient grand planté de bonnes gens d'armes; mais ne polvoient avoir vent pour approchier Sarrazins, qui fust ung meschief; car s'ils fussent venus avant, jamais les Sarrazins ne fussent descendus à terre. Mesmement estoit venu et arrivé à Baffle , le bastard de Bourgongne , le seigneur de Roubaix, le Barbe de Nedoncel, à grant compaignie de gentilshommes pélerins, lesquels estoient tous désirants d'estre à ladicte bataille; et leur avoit le roy envoyé des chevaux. Mais tout estoit faict avant que ils partissent de Baffle ; et fust une grant faute au roy, de soi tant haster qu'il ne les attendist point. Quant monseigneur le bastard de Bourgongne fust adverti de la desconfiture, il s'avancha de soi remectre en la mer, pour rencontrer l'armée des Sarrazins à Salines Le capitaine des Sarrazins, par terre s'en alla à Nicosie, trouva la ville abandonnée, entra dedans, sans contredit, et selogea an palais du roi, puis fist crier que tout homme revenist sur le sien paisiblement. Si revindrent là tost en cette cité plus de douze mille personnes. En ce point , revint le vent bon pour les Franchois chrestiens, à allerp par mer sur les Sarrazins ; et se avancèrent tellement, que ils virent l'un l'aultre. Mais le capitaine par mer des Sarrazins, avoit jà mandé au capitaine par terre, à Nicosie, qu'il le venist secourir sur peine de trahison, incontinent sans tarder; et si avoit contraint le roy escripre au capitaine-général de son rayaulme, et porta les lettres messire Gassera dessus nommé, contenants qu'il ne fist quelque entreprise sur les Sarrazins, si chier comme il avoit la vie du roy ; car voirement, les Sarrazins eussent le roy tué, se ceulx de Cippre les eussent envahis; et pour tant le capitaine ne se mut, dont néantmoins pluiseurs furent mal contents. Or estoit en celle armée des chrestiens, une nove de pélerins, lesquels, désirants acquerre los et honneur, entendants aussi que l'armée des chrestiens assauldroit celle des Sarrazins, se avancèrent si tost et si avant, qu'ils ne peulrentretourner, et furent prins en la présence du roy de Cippre, et furent près tous decoppez par pièces, comme l'on décoppe chair à la boucherie, car l'armée se fut retournée à Chermes, d'aultre part, le capitaine des Sarrazins par terre, ouy le mandement de ses compagnons, pilla toutte la cité de Nicosie, et y prist et emmena en captivité, jusqu'à huit mille personnes; et fit bouter le feu dedans le palais royal, puis se alla à Salines, prenant les petits enfants des mamelles des mères ; et les gectoient par les champs sur les espées moult inhumainement ; et quand leurs prisonniers ne pouvoient aller, ils leur coppoient les testes. Quant tous furent rassemblez à Salines, ils montèrent en leurs vaissaulx, et remontèrent en Syrie et en Égypte, et estoient les povres prisonniers liez deulx ensemble, et faisoient traisner la bannière Nostre-Dame, le chief contre terre; et le roy mesme estoit sur ung petit mulet, sans selle, loyé de chaisnes de fer, et aux jambes grands fers et pesants ; et en tel point le menèrent devant le soubdan Baldador, et le firent agenonillier devant lui plus bas, par neuf fois, et baiser la terre à chaque fois. Lequel soubdan estoit moult pompeusement habillé sur une hault, le feist estre plus d'une heure en sa présence, en ce point ; puis le feist mener en une tour, où il le feist tenir, et lui fist administrer tous vivres , excepté vin ; mais les marchands chrestiens lui envoyèrent du vin secrettement. En ce mesme temps, un marchand génevois (génois), meu de pitié, requist à ceulx de Cippre qu'ils voulsissent envoyer au Kaire, et que il avoit espérance que le roy retourneroit brief, par finances, à deulx cent mille ducats, par telle condition qu'il paieroit les ans pour tribu, à perpétuité, au soubdan, cinq tous mille ducats. En icellui temps, envoya legrand maistre de Roddes, devers le soubdan, pour faire mettre le roy à finances; mais c'estoit jà fait.Ainssi donques fut mis hors de sers le roy de Cippre ; et le mandoit souvent le soubdan, pour deviser avec lui, et moult lui exhortoit à laissier la foi chrestienne. Mais le roy lui fist tousjours si convenable response , que le soubdan fut si content de lui, que ...

domingo, 4 de agosto de 2019

Jordi Pujol, el hombre andaluz

EL SUPREMACISMO SIEMPRE HA ESTADO.
Óscar Membrives.

“El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico. Es un hombre destruido, es generalmente un hombre poco hecho, un hombre que hace cientos de años que pasa hambre y que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es un hombre desarraigado, incapaz de tener un sentido un poco amplio de comunidad. A menudo da pruebas de una excelente madera humana, pero de entrada constituye la muestra de menor valor social y espiritual de España. Ya lo he dicho antes: es un hombre destruido y anárquico. Si por la fuerza del número llegase a dominar, sin haber superado su propia perplejidad, destruiría Cataluña. Introduciría en ella su mentalidad anárquica y pobrísima, es decir su falta de mentalidad”.

La inmigración, problema y esperanza de Cataluña (1977).
Autor:
Jordi Pujol (Presidente de la Generalitat de Cataluña durante 23 años).

Jordi Pujol, el hombre andaluz

Núm. 281. Tom. 18. fol. 1246. 

Als molt reverends egregis nobles e honorables senyors lo parlament general de Cathalunya - Molt reverends egregis nobles et honorables senyors: huy scripte de la present a IIII horas apres mig jorn los consellers de Barchinona han reebuda den P. de Sentmenat procurador de Martorell unaletre la qual menciona que Castellvi de Rosanes es pres segons que en la letra quels dits consellers trameten aqui en sa forma a lurs sindichs ho porets veure: havem hoit dir per alcunsque la preso de aquest castell es stada feta per mossen Narnau de Sta. Coloma servidor e de casa del comte de Foix. Les provisions qui per raho de aço son stades fetes son aquestes: que lo regent la vagaria et en Galceran de Gualbes un dels dits hic son partits de continent ab certa gent darmes e sen van dret cami a Martorell metent via fos de sagramental a fi que ajust hi fornesque lo dit loch de Martorell dels homens del dit sagramental los quals vetlen e entenen continuament queldit castell no puxa haver socors ni de gent ni de vitualles et encara que façen desar totes vitualles per ço que si gent ve en socors del dit mossen Narnau et per millor tenir lo dit castell nos puxen ajudar ni servir de les dites vitualles. Perque senyors ab assats gran desplaher vos notifficamaquesta preso mala et inoppinada a nostre descarrech a fi que per vostres reverencies nobleses et honorables savieses hi sia acordat e provehit segons vos semblara fahedor com en aço nosaltresnons planiriem de ferhi nengunes despeses dels bens del general sino tant com daqui nos sera ordenat e manat. E sia molt reverends egregis nobles e honorables senyors en vostra guarda et proteccio la Divinitat santa. Scripte en Barchinona a XXIII de dehembre del any MCCCCXI. - Los depputats del general de Cathalunya e les VI persones a ells adjuntes a vostra honor apparellats


viernes, 26 de abril de 2019

Pomponio Mela, mapa, Hispania

Pomponio Mela hace dos mil años al confeccionar este mapa sabía que existía un territorio llamado Hispania. ¿Y Cataluña, o Euskal Herria dónde estaban?


Pomponio Mela, mapa, Hispania

sábado, 20 de abril de 2019

Etimologías VS el padre habas

Etimologías VS el padre habas:
aunque haya movimientos que promuevan que el valenciano o balear son lenguas separadas, filológicamente las variedades habladas en CataluñaValencia Baleares (se deja Aragón) forman parte de una misma macrolengua :)
Estoy de acuerdo, esa macrolengua es el latín.

No des lecciones sin tener ni idea, es un consejo.

Etimologías VS el padre habas:  aunque haya movimientos que promuevan que el valenciano o balear son lenguas separadas, filológicamente las variedades habladas en Cataluña, Valencia y Baleares (se deja Aragón) forman parte de una misma macrolengua :)  Estoy de acuerdo, esa macrolengua es el latín.   No des lecciones sin tener ni idea, es un consejo.

domingo, 17 de marzo de 2019

Cruz de San Jorge

Si el escudo de los cuatro palos es el propio histórico de Cataluña como dicen los separatas, ¿por qué en este documento oficial emitido desde Barcelona en 1691 estampan la Cruz de San Jorge? / Golden Jacob /
Si el escudo de los cuatro palos es el propio histórico de Cataluña como dicen los separatas, ¿por qué en este documento oficial emitido desde Barcelona en 1691 estampan la Cruz de San Jorge?

domingo, 17 de febrero de 2019

Breve compendio de las grandezas del Reyno de Aragón

"Son de la Corona de Aragó: Cataluña (este sol va entrá per herénsia), Valénsia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Cerdeña y Nápoles; per este títul de Nápoles, que es lo mateix, que lo de Sicilia, se incluíxen a la Corona de Aragó lo títul de Rey de Ierusalen, ... "
* Fernando Rodríguez: Breve compendio de las grandezas del Reyno de Aragón, 1685"Son de la Corona de Aragó: Cataluña (este sol va entrá per herénsia), Valénsia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Cerdeña y Nápoles; per este títul de Nápoles, que es lo mateix, que lo de Sicilia, se incluíxen a la Corona de Aragó lo títul de Rey de Ierusalen, ... "

http://www.bivizar.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1001473


Fernando Rodríguez: Breve compendio de las grandezas del Reyno de Aragón, 1685

Breve compendio de las grandezas del Reyno de Aragon / escrivelo el doctor Fernando Rodriguez.

Publicación:En Roma : en la Ymprenta de la Reu. Cam. Apost., 1685.
Descripción física:[12], 137, [2] p., [1] en bl.; [1] h. de grab. pleg. ; 4º.
Notas:Sign.: [ ]4, A-S4
Anteportada
La h. pleg., grabado calcográfico representando a la Virgen del Pilar y a su alrededor en viñetas otros santos relacionados con el Reino de Aragón. Esta firmado por el autor de la obra y "Nicolae Billy Sculp.", fechado en 1686

sábado, 16 de febrero de 2019

Jaime II, Ilerda, universidat, 1300

Lo rey Jaime II establix al 1300 que la primera universidat de la corona de Aragó estigue a Lérida, Ilerda, Lleida, que entonses ere un marquesat del reino de Aragó.

Lo rey Jaime II establix al 1300 que la primera universidat de la corona de Aragó estigue a Lérida, Ilerda, Lleida, que entonses ere un marquesat del reino de Aragó.
¿Y Cataluña?

* Juan Pemán Gavín; Sobre la elección del rector en la universidad medieval: el caso del estudio general de Lleida, 1995


https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=204698


viernes, 11 de enero de 2019

Origen de Catalunya

Cataluña, Catalunya = Cathalaunia =  Got-Alanien (godos alanos iranios) = cath-alaunos (godo-alanos)

Los alanos (llamados también alauni o halani) eran un grupo étnico de origen germánico o iranio relacionado con los sármatas, pastores nómadas muy belicosos de diferentes procedencias, que hablaban la lengua irania y compartían con ellos la misma cultura en muchos aspectos.

Origen de Catalunya, alanos, cath-alanos, cath-alaunia

Origen de Catalunya, alanos, cath-alanos, cath-alaunia 2

Origen de Catalunya, alanos, cath-alanos, cath-alaunia 3

Origen de Catalunya, alanos, cath-alanos, cath-alaunia, cronograma

Origen de Catalunya, alanos, cath-alanos, cath-alaunia, mapa


Tanto las varias formas para «alano» que se conservan (αλανοί o αλαννοί [alanoí o alannoí] en griego, o-lan-na en chino / Alanliao 阿蘭聊 [A-lan-liao] /) como la forma iron (que utilizan sus descendientes modernos, los osetios para sí mismos) son formas dialectales iranias de la palabra ario. Los antiguos alanos habitaban en la zona en la que supuestamente se incluía a los arios o indo-iranios, los antepasados comunes de los indo-arios y los iranios. La utilización por parte de estos pueblos del término «ario» «iron» «iranio» etc. para autodesignarse era algo común entre ellos.

Los alanos fueron asimismo conocidos a lo largo de la historia por otro grupo de nombres, que incluían las variantes «así» «as» y «os» (yasi en ruso, osi en georgiano) De esta denominación es de donde proviene el actual osetio.

Los primeros documentos históricos en los que aparecen nombres que se han relacionado luego con los alanos datan de fuentes coetáneas, la geografía greco-latina y las crónicas de la dinastía china del siglo I a. C. Estrabón, un autor griego nacido en el Ponto (mar Negro) que también trabajó con fuentes persas, a juzgar por las formas que utiliza para denominar a las tribus, menciona en su Geografía (Libro xxiii, capítulo 11.v) a los aorsos, a los que asocia con los siracos, señalando que el rey de los primeros, un tal Spadines, podía reunir hasta 200.000 arqueros a caballo a mitad del siglo I a. C. aunque los aorsos del norte, de quienes habían huido como fugitivo, podrían enviar muchos más, ya que dominaban la región costera del mar Caspio.

Y por lo tanto podían importar camellos de los mercados de India y Babilonia, recibiéndolos a su vez de los armenios y los medos, y también, debido a su riqueza, podían vestir ornamentos de oro. Hoy los aorsos viven en el Tanaïs (río Don) pero los siracos habitan el Acardeo (río Kubán) que fluye de las montañas del Cáucaso y desemboca en el lago Meotis.

Los nombres de lugares y personas que aparecen en las crónicas chinas son objeto de más especulación que las griegas, aunque siglos antes, en la crónica de la Dinastía Han, el Hou Han Shu, escrito en el año 88 del siglo V, se hacía mención a un informe en el que decía que la zona esteparia llamada Yancai era también conocida como Alanliao (阿蘭聊):

El Reino de Yancai (literalmente 'vasta estepa') ha cambiado su nombre a Reino de Alanliao. Su capital es la ciudad de Di. Es una provincia de Kangju (en el centro de Turkestan en Bei'tian, movido más tarde a Taskent en Zhe'she) El clima es suave. Son numerosos los aligustros (ligustrum lucidum) los pinos y la «hierba blanca» (aconitum napellus) Su estilo de vida y de vestimenta son similares a los habitantes de Kangju.

En otro capítulo del Shiji, escrito en el 123 (siglo II a. C.) se informaba de que:

A unos 832 km al noroeste de Kangju está el Estado de Yen-ts'ai. Sus arqueros entrenados ascienden a 100.000. Su estilo de vida es similar al de Kangju. Está situado en el Gran Pantano, que no tiene [más] orilla [y presumiblemente es el mar al norte].

Para intentar adivinar la zona de la que habla, hay que saber que el ri chino del período Han difiere de las unidades básicas de distancia del SI, ya que un ri equivalía a 415,8 metros. El «Gran Pantano» puede ser o bien un cabo del mar de Aral, que está situado no muy lejos de Kangju (entre Taskent y Aralsk hay alrededor de 866 km); o bien las tierras húmedas del delta del Danubio, un obstáculo enorme que entorpecía a los pueblos nómadas que querían internarse al oeste; o bien los aún más impresionantes pantanos del Pripet, en las actuales Bielorrusia (Rusia blanca) y Ucrania. De ese modo, a principios del siglo I, los alanos habían ocupado las tierras al noreste del mar de Azov a lo largo del río Don. Las fuentes escritas sugieren que entre la segunda mitad del siglo I hasta el siglo IV, los alanos tenían la supremacía de las tribus y habrían creado una poderosa confederación de tribus sármatas. Los alanos supusieron un problema para el Imperio romano, ya que efectuaban incursiones tanto en el Danubio como en las provincias del Cáucaso durante los siglos II y III.

El historiador romano Amiano Marcelino sostenía que: «Casi todos los alanos son altos y bien parecidos. Su pelo es normalmente rubio y sus ojos terriblemente fieros». Asimismo, consideraba que los alanos eran los antiguos masagetos: «Iuxtaque Massagetae Halani et Sargetae», «Per Albanos et Massagetas, quos Alanos nunc appellamus», «Halanos pervenit, veteres Massagetas».

Aquí tenéis a un descendiente de los massa jeta:
massa jeta, masageta, Torra, botijo, cantrella, pichella, barrala, chorrillo, canti
Este espécimen de raza aria alana no sabe parar el mecanismo de un botijo pero es presidente de la Generalitat de Cataluña, mirad cuánto cobra

Los hallazgos arqueológicos apoyan las fuentes escritas. P.D. Rau ha identificado restos de los últimos sármatas con los alanos históricos. Basándose en el material arqueológico, fueron una de las tribus nómadas de lengua irania que comenzaron a entrar en el área dominada por los sármatas en los siglos I y II.

Ver palabra "samarra"

Los alanos aparecen por primera vez en los escritos romanos en el siglo I y fueron descritos más tarde como gente belicosa especializada en la cría de caballos. El actual ase o ruc català es descendiente de esos poderosos caballos, y los CDR (colla de rucs) siguen siendo gente belicosa. No me explico cómo pudieron perder contra Felipe V y contra Francisco Franco Bahamonde en la guerra civil. Y en 2018 apostaban por la vía eslovena. Atacaban con frecuencia el Imperio Parto y las provincias romanas del Cáucaso. En una inscripción del rey parto Vologeses I se puede leer que luchó contra Kuluk, rey de los alanos, en el 11º año de su reinado. Tampoco me explico cómo quieren una república cuando han tenido tantos reyes.

Tampoco me explico cómo quieren una república cuando han tenido tantos reyes.

Esta inscripción está respaldada por el historiador judío contemporáneo, Flavio Josefo (37-94), que escribe en su Guerra delos judíos (libro VII, capítulo 8.4) cómo los alanos (a quienes llama tribu escita) que vivían cerca del mar de Azov, cruzaron las Puertas de Hierro en busca de pillaje y que derrotaron a los ejércitos de Pacoros, rey de Media, y Tiridates, rey de Armenia, hermanos los dos de Vologeses I (cuya inscripción vimos más arriba):

4. Había una nación llamada de los alanos, que anteriormente habíamos llamado de los escitas, y que habitaban en el Lago Meotis. De aquí viene lo de pixapíns. En estos tiempos esta nación tenía a bien atacar Media y áreas ulteriores con el objetivo de realizar pillaje. Con esa intención hicieron un tratado con el rey de Hircania, ya que él era el amo del paso que el gran Alejandro Magno había cerrado con puertas de hierro. Este rey les dio permiso para atravesarlo y así lo hicieron en grandes multitudes y cayeron sobre los medas sin previo aviso y rapiñaron su país, que encontraron muy habitado, y lo repoblaron de gran abundancia de ganado y nadie se atrevió a oponerles resistencia, ya que Parocos, el rey del país, había huido por miedo hacia lugares de difícil acceso y había cedido todo lo que tenía, conservando solamente a su esposa y a sus concubinas, no sin dificultad, porque tras hacerlas cautivas tuvo que darles cien talentos por su rescate. Estos alanos, por lo tanto, rapiñaron el país sin encontrar oposición y con gran facilidad, además de proclamar la república después de huir el rey. Procedían de la lejana Armenia y en su paso habían arrasado con todo. Era Tiridates rey de ese país y se enfrentó y luchó con ellos y por poco cayó prisionero en la batalla, ya que cierto hombre le tiró una red desde gran distancia (imaginaos lo grande que tenía que ser la red y la distancia) y lo hubiera agarrado si no llega a ser porque el rey inmediatamente cortó las cuerdas con su espada y huyó. Claro, si hubiesen usado una red de hilo de cobre no lo hubiese cortado con la espada. De modo que los alanos, aún más enfadados al ver tal hecho, arrasaron el país y se llevaron consigo a muchísimos hombres y una gran cantidad de lo apresado en ambos reinos, y luego se retiraron a su propio país. Siguen haciéndolo en su comunidad autónoma.

Flavio Arriano marchó contra los alanos en el siglo I y dejó un detallado informe (Ektaxis kata Alanoon o La guerra contra los alanos), que es una de las mayores fuentes para estudiar las tácticas militares imperiales, aunque no revela mucho de su enemigo.

Alrededor del año 370, los alanos fueron barridos por los hunos y los otros, y se dividieron en varios grupos, algunos de los cuales huyeron al oeste. Una parte de esos alanos occidentales se unieron a las tribus germánicas de los vándalos y suevos cuando invadieron la Galia romana. Gregorio de Tours destaca en su Liber historiae Francorum (Libro sobre la historia de los francos) que el rey alano Respendial salvó la batalla para los vándalos en un choque con los francos (Francisco Franco Bahamonde vendría unos añicos después) cerca del Rin el 31 de diciembre de 406, justo antes de comerse las uvas moscatel de Alejandría. Según este historiador, otro grupo de alanos dirigido por Goar cruzaron este río por esas fechas, pero al punto se unieron a los romanos y se asentaron en la Galia.

Si seguimos el derrotero de vándalos y suevos en la Península Ibérica (la entonces Hispania) en 409, los alanos se asentaron en las provincias de Lusitania y Cartaginense: «Alani Lusitaniam et Carthaginiensem provincias, et Wandali cognomine Silingi Baeticam sortiuntur» (Hidacio). Los vándalos silingos se asentaron en la Bética, los suevos en la Galicia costera y los vándalos asdingos en el resto de Galicia.

En 412, el rey alano Ataces conquistó la ciudad de Emérita Augusta (Mérida) y estableció en ella su corte durante seis años, hasta que en 418 murió en una batalla contra los visigodos, y esta rama de los alanos, por consiguiente, apeló al rey vándalo asdingo Gunderico para que aceptara la corona alana. Aunque algunos de estos alanos permanecieron en Iberia, la mayoría se dirigió al norte de África con los vándalos en 429. Los posteriores reyes vándalos de esta zona se hacían llamar Rex Wandalorum et Alanorum (Rey de los vándalos y de los alanos).

En la Galia, los alanos en un principio conducidos por Goar se asentaron en diversas áreas, sobre todo cerca de Orleans y Valence. Bajo este rey se aliaron con los burgundios de Gundahario (Gunther), con quienes entronizaron al emperador usurpador Jovino. Con el sucesor de Goar, Sangiban, los alanos de Orleans desempeñaron un papel crucial al repeler la invasión de Atila en la Batalla de los Campos Cataláunicos. Tras el siglo V, sin embargo, los alanos de la Galia se sumieron en las luchas territoriales de los francos y los visigodos y dejaron de tener la independencia de antes. Flavio Aecio congregó a numerosos alanos en la región de Armórica para reprimir los levantamientos. El nombre bretón de Alan (antes que el francés Alain Delon) y muchas poblaciones con nombres relacionados a «alano», como Alanville, son considerados popularmente como evidencias de que un contingente de este pueblo se asentó en la Bretaña.

son una raza no solo diferente, superior, aria, Junqueras, Torra
son una raza no solo diferente, superior, ariaEn la Península Ibérica se centraron en las provincias romanas de Lusitania y Cartaginense. Llegaron a ser conocidos más tarde por sus cacerías masivas y sus perros de pelea, que aparentemente introdujeron en Europa. Una raza de esos canes, que sobrevive en ciertas zonas de Castilla y León, Asturias y el País Vasco, aún lleva el nombre de «alana». Normalmente los utilizaban en las cacerías de osos y para guardar el ganado. Pero no solo eso. Una parte del grupo de alanos germánicos junto con visigodos se establecen en la parte noreste de la península y según la Encyclopædia Iranica dan su nombre a Cataluña, cuyos pobladores se llaman los Got-Alanien.

Actualmente la ciencia genética ha descubierto una distribución geográfica de los marcadores genéticos que han convencido a algunos investigadores de que existe una conexión entre la antiquísima y profunda herencia sármato-alana y el grupo G de línea paterna del ADN, especialmente el G2. Prueba de ello son Juaquinico el Torrao, Uriolico Junqueras, y en especial Alberto Moliner.

Alberto Moliner, orígenes, raza, vasca, catalana, Lebrija, primo


Las tribus alanas que moraban al norte del mar Negro pudieron haberse trasladado hacia el noroeste, hacia la actual Polonia, mezclándose con los pueblos eslavos para convertirse en los ancestros de las naciones eslavas históricas (especialmente serbios y croatas). Inscripciones del siglo III encontradas en Tanais, un pueblo situado a orillas del río Don (Rusia), menciona una tribu alana de la zona llamada horoatos o horuatos (croatas). El historiador Ptolomeo identifica a los serboi como una tribu sármata que vivía al norte del Cáucaso y otras fuentes señalan que eran una tribu alana de la estepa del Don-Volga del siglo III.


Existen documentos donde aparecen de nuevo estos nombres en el siglo V, en los que los serboi o serbios se establecieron al este del río Elba, en la actual Polonia occidental, y los croatas en la Galitzia polaca. Por eso se les llama polacos a los catalanes. Las tribus alanas probablemente migraron hacia el noreste y se asentaron entre las tribus eslavas, dominándolas, movilizándolas y finalmente asimilando su cultura. En 620 el Emperador bizantino Heraclio invitó a croatas y serbios a que expulsaran a los ávaros túrquicos, asentándose entre grupos eslavos anteriores y convirtiéndose con el tiempo en los antepasados de los modernos serbios y croatas. Algunos permanecieron en la región del Elba y sus descendientes son los modernos sorbios. Las crónicas bizantinas y árabes del siglo X describen a un pueblo llamado Belochrobati (Croatas Blancos) que vivían en el alto Vístula, un área conocida más tarde como Hrobatia.

Otros alanos permanecieron bajo el dominio de los hunos. Otros alanos permanecieron bajo el dominio de los otros. Estas tribus orientales, aunque dispersas a lo largo de las estepas (donde no había polvorones) hasta la Edad Media, fueron obligadas a dirigirse al Cáucaso cuando entraron los mongoles, donde se convirtieron en los modernos osetos. Su adalid más famoso fue Aspar, el magister militum del Imperio bizantino durante la década de 460. Asimismo, conformaron una red de alianzas tribales entre los siglos IX y XII.

En el siglo VIII surgió un reino alano consolidado, llamado en las crónicas de la época Alania, en las montañas del Cáucaso septentrional, aproximadamente en lo que hoy en día es Circasia y Osetia del Norte-Alania (república).
Su capital era Maghas y desde ahí controlaban la importantísima ruta comercial del Paso de Daryal. En la época tenía una salida al mar, hacia la antigua ciudad portuaria de Phasis (Poti), en la Cólquide (Georgia occidental).

En los primeros años del siglo IX, el reino alano del Cáucaso cayó bajo el Janato jázaro. Eran fieles aliados de los jázaros y les apoyaron contra la coalición conducida por Bizancio durante el reinado del rey jázaro Benjamín. Según el autor anónimo del Documento de Cambridge o Carta de Schechter, muchos alanos se habían convertido al judaísmo en esta época. Sin embargo, a principios del siglo X, cayeron bajo la influencia del Imperio bizantino, seguramente debido a la conversión de su líder al cristianismo. Los bizantinos, que habían adoptado una política exterior antijázara, involucraron a los alanos en una guerra contra el Janato durante el reinado de Aarón II, aproximadamente por el año 920. Los alanos fueron derrotados y su rey capturado. Según las fuentes musulmanas, como la crónica de al-Mas'udi, los alanos abandonaron el cristianismo y expulsaron a los misioneros y al clero / como hizo Luisico Companys / bizantinos precisamente en estos años y a causa de estos hechos. El hijo de Aarón se casó con la hija del rey alano y así Alania se alió de nuevo con los jázaros hasta el colapso de éstos en 960.

A partir de ahí, los reyes alanos se aliaron con frecuencia con los bizantinos y con varios gobernantes georgianos en busca de protección contra las incursiones de los pueblos de la estepa, como los pechenegos y los cumanos (polovtsianos). Su alianza con Georgia culminó en 1187, cuando el príncipe alano David Soslan se casó con la reina Tamara. Las princesas alanas medievales también se desposaron con los gobernantes rusos descendientes de Riúrik más de una vez. Por ejemplo, santa María Oseta, que fundó el Convento delas Princesas en Vladímir, era la esposa de Vsevolod III y abuela de Alejandro Nevski.

En los siglos IV y V los alanos fueron en parte cristianizados por misioneros bizantinos de la iglesia arriana. En el siglo XIII, los recién llegados mongoles invadieron la zona y empujaron a los alanos orientales mucho más al sur del Cáucaso, donde se mezclaron con los nativos y sucesivamente fueron formando tres entidades territoriales con desarrollos muy diferentes. Aproximadamente en 1395, el ejército de Tamerlán invadió el norte del Cáucaso y masacró a la mayoría de la población alana.

Con el tiempo, la provincia de Digor fue quedando bajo la influencia islámica y kabardí; de hecho fue a través de estos últimos (una tribu circasiana del este) que el islam se introdujo en la región en el siglo XVII. Los tuallag en el sur quedaron en lo que hoy es Georgia y los irones, el grupo del norte, permanecieron en la parte rusa tras 1767, lo que afianzó considerablemente la fe ortodoxa. Muchos de los osetios de hoy son cristianos ortodoxos.

Los descendientes lingüísticos de los alanos, que viven en varias repúblicas autónomas de Rusia y Georgia, hablan el osético, que pertenece al grupo de lenguas iranias nororientales, como único sobreviviente del dialecto escito-sármata que en su día se extendía por la estepa del mar Negro y Asia Central. El osético moderno tiene dos dialectos principales: el digor, que se habla en la parte occidental de Osetia del Norte; y el iron, que se habla en el resto de la república. Una tercera rama, el jassico (jász), se hablaba antiguamente en Hungría. La lengua literaria, basada en el dialecto iron, fue fijada por su poeta nacional, Kostá Jetagúrov (1859–1906).

Hay una pequeña comunidad en el oeste de Irak que se denominan alanis. Parece que tienen antepasados iranios o turcos y son musulmanes suníes. El nombre de alanis probablemente lo adoptaron en un intento de reclamar para sí la descendencia de la legendaria tribu. Sin embargo, están muy arabizados. Presentan muchas similitudes raciales con los caucasianos y utilizan incluso «alani» como apellido. No es raro encontrar personas pelirrojas o rubias entre ellos, aunque al casarse comúnmente con los árabes ahora tienen una gran variedad de fenotipos: hay algunos que presentan rasgos mongoloides, lo que podría probar que tienen antepasados altaicos y no iranios, ya que las tribus túrquicas poseen un gran porcentaje de sangre mongola. En ocasiones se les ha relacionado con las doce tribus perdidas de Israel,
Tribu de Rubén; Tribu de Simeón (de ahí lo de pixapins); Tribu de Leví; Tribu de Judá; Tribu de Isacar; Tribu de Zabulón; Tribu de Dan; Tribu de Neftalí;
con los hunos, con los jázaros y por supuesto con el ejército tártaro del jan Hulagu que invadió Irak.
La última teoría la desarrollaron los chiíes, quienes aborrecen a los alanis por su gran influencia política y cultural en la sociedad iraquí. Los chiíes extremistas los tildan de «perros sucios» y «cerdos» que deben ser exterminados por completo. La conexión histórica con los alanos está basada, no obstante, en leyendas y habladurías. Racialmente son diferentes de los árabes semitas, ya que se parecen más a la rama altaica. Probablemente hayan venido de Siberia y Asia Central en el año 478 d. C., según una leyenda que los situaba en el norte del Cáucaso o Turkestán.


Luisico Companys también  decía eso de deben ser exterminados por completo
Luisico Companys también  decía eso de deben ser exterminados por completo, y los catalanistas o catanazis actuales le ponen flores en su mausoleo como héroe "nacional". 

Bibliografía:

Cebrián, Juan Antonio (2002). La aventura de los godos. ISBN 9788497340274.
Agustí Alemany, Sources on the Alans: A Critical Compilation. Brill Academic Publishers, 2000 ISBN 90-04-11442-4.
Golb, Norman and Omeljan Pritsak. Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1982.
Hill, John E. 2003. "Annotated Translation of the Chapter on the Western Regions according to the Hou Hanshu." 2nd Draft Edition.
Yu, Taishan. 2004. A History of the Relationships between the Western and Eastern Han, Wei, Jin, Northern and Southern Dynasties and the Western Regions. Sino-Platonic Papers No. 131 March, 2004. Dept. of East Asian Languages and Civilizations, University of Pennsylvania.

Marisa Azuara
http://www.konozer.com/spip/spip.php?article1348

Para estudiar a Cristóbal Colón, su personalidad, su entorno, sus motivaciones o las dificultades que tuvo que superar para llevar a cabo la empresa descubridora, es preciso conocer al detalle cómo era el mundo en su época. Precisamente, ha sido la ignorancia sobre una parte de él, la antigua Corona de Aragón, lo que ha llevado a los investigadores a despreciar el 50% de las posibilidades y a no tener en cuenta que en todos los documentos oficiales se cataloga al descubridor como súbdito de los Reyes Católicos. Dado que en las escrituras castellanas figura su condición de extranjero, sólo queda una posibilidad: Colón era uno de los raros genoveses de la Corona de Aragón. Y digo “raros” porque, debido a la guerra que los reyes aragoneses mantenían entonces contra la República de Génova, se reducían a cuatro o cinco familias en la isla de Cerdeña. A fin de comprender esta anomalía, deberemos conocer en profundidad cómo se constituyó el Reino de Aragón y qué causas determinaron su evolución hasta la segunda mitad del siglo XV.
El Reino de Aragón es producto de un ciclo histórico que se inició con la conquista de Hispania por parte del Imperio Romano. A Roma la sustituyeron diferentes pueblos bárbaros, germanos en su mayoría, en el gobierno de los territorios hispanos. El más importante para la historia hispana fue el de los godos o gothios del Reino de Tolosa, a los que llamaron visigodos (godos del Oeste) para diferenciarlos de sus vecinos, burgundios y ostrogodos (conocidos como ginoveses y pisanos durante el Medievo), que señoreaban el Reino de Ginebra y el Reino de Italia.
La historia del pueblo visigodo es determinante en la configuración de los reinos hispanos medievales. En un principio se habían asentado en el Sur de Francia, la actual Occitania, pero tras el golpe de poder dado por Alarico sobre la ciudad de Roma, su cuñado y sucesor, Ataulfo, el noble lobo de los Baltingos, después de casarse con Gala Placidia, hija del emperador romano, Teodoro I, inició una expansión hacia el Sur que llevó a los visigodos a apoderarse de la Península Ibérica. Esta expansión provocó que los visigodos del Reino de Tolosa dejaran desguarnecidas las fronteras del Norte, lo cual aprovecharon los francos para apoderarse de la mayor parte del territorio que poseían en las Galias. Los visigodos del Narbonnaise, con la ayuda de la magnífica fuerza naval de los alano-vándalos instalados en las islas de la cuenca itálica mediterránea (Baleares, Cerdeña, Córcega y Sicilia) y en el Norte de África, defendieron sus posesiones del acoso franco y lograron retenerlas en su poder. A cambio de esta ayuda, los godos de la Septimania acogieron en sus dominios sardo-narboneses a los alanos cuando el rey Gelimero fue derrotado por Belisario y todos sus territorios anexionados a Bizancio. De esta Hospitalitas procede que a los godo-alanos del Narbonense se les aplicara el nombre de cath-alaunos, respetando la correspondiente pronunciación germánica (goth=cath).
La pérdida de los territorios franceses provocó innumerables revueltas entre los visigodos. De ellas salió vencedor Atanagildo quien, consumada la pérdida de Toulouse, instaló su capital en Toledo constituyendo así el Reino Visigodo de Toledo. El hecho no gustó a los cath-alaunes del Narbonense que, periódicamente, se rebelaban y proclamaban sus propios reyes dando lugar a continuas guerras civiles, como han seguido haciendo sus descendientes. La situación se agravó aún más cuando el rey Recaredo se convirtió al Catolicismo. Entonces, los goth-alaunos del Reino de Tolosa se aferraron con mayor ahínco, si cabía, a su antigua religión: el Arrianismo (de Arrio). La cuestión religiosa de los goth-arrios, o cath-arios, como Luisico Raxadel de Valderrobres, se alargaría hasta el estallido de la Cruzada contra los cátaros.
cruz, cátaros, cátara
cruz cátara


Pero antes habían ocurrido hechos muy graves en la Península Ibérica. El más traumático se produjo al morir el rey Witiza, del linaje de Ataulfo. Los leales a Witiza proclamaron rey a su hijo mayor, Agila II, mientras sus rivales coronaron a Don Rodrigo. Y ahí se lió parda : Hispania se partió en dos, hecho que animó a los musulmanes del Norte de África a invadirla. Pronto derrotaron a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete o de la Janda y se anexionaron todos los territorios gobernados por él (la mitad oeste de la península).
Algo muy distinto ocurrió con la mitad este de Hispania, controlado por los hijos del rey Witiza: Agila, Alamundo y Ardón. El rey Agila II, con la ayuda de su tío Oppas, arzobispo de Sevilla, se humilló para mantener sus dominios y, con el título de conde Cassio (banu Qasi), se dirigió a Damasco donde se convirtió al Islam y fue designado rey muladí del Ebro por el califa Walid.

Por su parte, el menor de los hermanos, Ardón, fundador de la dinastía Sancha (o Sancia), marchó a la Septimania. Allí fue proclamado rey de los cath-alaunes. Sin embargo, los musulmanes no tardaron en arremeter contra sus dominios y arrebatárselos. Los franco-carolingios, dirigidos por Carlos Martel, padre de Pipino el breve, acudieron en su ayuda y, en el año 730, derrotaron a los musulmanes y los echaron de las Galias. A cambio de esta ayuda, Ardón tuvo que renunciar a la corona cath-alauna y someter a la autoridad de Francia sus estados, reducidos a los condados del Rosellón (Rosellón, Vallespir, Conflent y Capcir) y tres condados en la isla de Cerdeña (Goceano, Oliva y Quirra).
En cuanto al hermano mediano, Alamundo, se refugió en Vasconia donde dio origen a la dinastía Jimena. Su nieto, Iñigo Arista, se convertiría en el primer rey de Pamplona al independizarse de los carolingios tras vencerlos en la Batalla de Roncesvalles. En este Reino de Pamplona tienen su origen las dos grandes coronas ibéricas: Castilla y Aragón.
El Reino de Pamplona en sus inicios fue regido por la dinastía Jimena. Pero el cautiverio del rey Fortún I y la debilidad de los herederos varones catapultaron al trono pamplonés al marido de Doña Toda, Sancho Garcés, descendiente de Ardón por la línea de Aznar Galindez I (o Aznar Sánchez), primer conde de Aragón, Urgel, Rosellón y Cerdeña.
Sancho I fue proclamado rey de Pamplona (todavía no era Reino de Navarra, sino de Pamplona) con los derechos de su mujer, por lo que a partir de aquel momento a sus sucesores debe denominárseles Sanchos en vez de Jimenos. Paralelamente a estos hechos, los condes Fredol de Tolosa y Sunifredo de Barcelona, ambos del linaje franco de los Ramones de Toulouse, arrebataron al conde Galindo I Aznárez los condados de Urgel, Rosellón y Cerdeña.
Ramiro I de Aragón
Ramiro I de Aragón

El hijo de Sancho I y Toda de Pamplona, García II de Pamplona, se casó con su prima Andregoto, hija de Galindo II Aznárez, conde de Aragón, y logró anexionar el Condado de Aragón al Reino de Pamplona. En ese estado se mantuvieron las cosas hasta la muerte del rey Sancho III el Mayor de Pamplona quien en su testamento dividió el reino entre sus hijos: al primogénito, García, le dio Pamplona; al segundo, Fernando, le dio Castilla; al menor, Gonzalo, le dio los condados de Sobrarbe y Ribagorza; y a su hijo bastardo, Ramiro, le dio el condado de Aragón. A pesar de que aquí siempre lo denominamos Ramiro I de Aragón y lo consideramos nuestro primer rey, Don Ramiro jamás usó dicho título, ni siquiera cuando a la muerte de su hermano menor, Gonzalo, heredó los condados de Sobrarbe y Ribagorza (otras versiones dicen que se apoderó de ellos por la fuerza).Sancho Ramírez
Sancho Ramírez
Don Ramiro legó todas sus posesiones a su hijo, Sancho Ramírez, quien también recibió el Reino de Pamplona cuando falleció su primo, el rey Sancho García de Pamplona.
Con el título real de Pamplona, Sancho Ramírez constituyó el Reino de Aragón y Pamplona. Para mejor defender sus estados, Sancho Ramírez marchó a Roma y se convirtió en vasallo de la Santa Sede. Con él trajo el Santo Grial (Sancius Grial o Grial de los Sanchos) con el que se investiría a los herederos al trono de Aragón en nombre de la Santa Sede. 

Santo Grial (Sancius Grial o Grial de los Sanchos)


Sancho Ramírez, para rubricar el pacto con la Santa Sede, bautizó a su primogénito con el nombre de Pedro, Pedro I de Aragón y Pamplona.

Pedro I de Aragón y Pamplona

Al rey Pedro I, muerto sin hijos, le sucedió su hermano, Alfonso I el Batallador, quien a punto estuvo de lograr la unificación hispana soñada por los Godos. Pero su matrimonio con la reina Urraca de Castilla terminó sin descendencia y en un auténtico desastre. Como consecuencia de ello, el rey Alfonso decidió dejar su reino a las Órdenes de Jerusalén.

En Pamplona, la Nobleza, lejos de acatar el testamento de Alfonso I se apresuró a elegir rey a García Ramírez el Restaurador, uno de los nietos de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.
En Aragón se intentó algo semejante: los nobles designaron rey a Ramiro II, hermano menor de Alfonso I el Batallador, quien a la sazón era abad del monasterio de San Pedro el Viejo en Huesca. Acuciado por los problemas que se acumulaban en Aragón, Ramiro I decidió casar a su hija y heredera, la reina Petronila de Aragón con el conde de Barcelona.

http://www.histo.cat/principal/Armand-de-Fluvia.-Del-Matrimonio-de-Ramon-Berenguer-IV-de-Barcelona-con-Petronila-de-Aragon
Ramón Berenguer IV era la persona más apta para resolver los problemas que se cernían sobre Aragón y negociar con las órdenes de caballería, pues era hijo de templario y hermano de la reina Berenguela, esposa de Alfonso VII de Castilla, emperador de Hispania y sobrino del papa Calixto II.

Por otra parte, con este matrimonio, se pretendía resolver una vieja disputa que enfrentaba a las dinastías Sancha y Ramona, sobre los condados del Rosellón y de la isla de Cerdeña. Y sé bien lo que digo: condados godo-alanos de la Isla de Cerdeña, como figura en el Liber Feudorum Maiorum y en las crónicas de los países enfrentados a la Corona de Aragón por la cuestión sarda. Como hemos visto anteriormente, los condados sardos son tres: Oliva,Goceano y Quirra. Tendremos ocasión de tratarlos con mayor detalle en la segunda charla al abordar la cuestión del Reino de Mallorca y los Condados del Rosellón y Cerdeña.


baile sardoVolviendo a centrarnos en el tema que nos ocupa, las capitulaciones matrimoniales pactadas entre el conde de Barcelona y el rey de Aragón son claras, sujetas al derecho de la época y poco interpretables, a pesar de las especulaciones de muchos cronistas, sólo achacables a su ignorancia jurídica.

En ellas se estipuló que Ramón Berenguer IV de Barcelona ejercería la REGENCIA aragonesa en nombre de su esposa con el título de Príncipe de Aragón / Año 1151: Ego, Raimundus, comes Barchinonensis et princeps regni Aragonis (Biblioteca Provincial de Tarragona, Llibre Blanch de Santes Creus, Cart., fol. 108 vº)/.  http://www.armanddefluvia.com/articulos/detalle/98

También quedaron reguladas las correspondientes armas y el uso que de ellas debía hacerse. Sobre las armas de los reyes de Aragón no cabe la menor duda y coinciden con las que se reproducen en los mausoleos reales de San Juan de la Peña. En cuanto a las barras alanas dice que son armas del Condado de Barcelona. En efecto, eran las armas aportadas por la condesa Dulce de Provenza a su matrimonio con Ramón Berenguer III. Aunque dichas armas condales hay que distinguirlas de la posterior señal real de los reyes de Aragón en una serie de detalles y orígenes.


señal real de Aragón (pdf)
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/19/73/_ebook.pdf
Según lo estipulado en las capitulaciones, Ramón Berenguer IV sólo podría ceñirse la Corona de Aragón en caso de no engendrar sucesor y sobrevivir a la reina Petronila. No hubo lugar. El conde de Barcelona se casó con la heredera de Aragón en 1150 y tuvieron cinco hijos, de los que cuatro les sobrevivieron. Por tanto, reitero, Ramón Berenguer IV, únicamente, y a título de Príncipe de Aragón, fue REGENTE de Aragón en nombre de su esposa, la reina Petronila.

Heredó el trono su hijo, Alfonso II de Aragón, del linaje de los Ramones de Barcelona, pero de la dinastía Aragón, apellido que él y todos sus descendientes lucieron con sumo orgullo. Ninguna unión se había producido entre el Condado de Barcelona y el Reino de Aragón, por la sencilla razón de que era jurídicamente imposible. Aragón era un estado soberano e independiente en tanto el Condado de Barcelona era feudo del rey de Francia.

Todas las conquistas realizadas por el regente de Aragón y por los miembros de su linaje, que con posterioridad ocuparon el trono de Aragón, tuvieron que hacerse forzosamente en nombre de Aragón. De haberse hecho en nombre del Condado de Barcelona habrían pasado directamente al rey de Francia.

La situación sólo varió tras la trágica cruzada contra los cátaros en cuya defensa murió, excomulgado, el rey Pedro II de Aragón


rey Pedro II de Aragón, als presentz
idioma aragonés en 1196, als presentz


Su hijo, Jaime I el Conquistador, firmó un tratado con el rey de Francia en Corbeil, el día 11 de mayo de 1258, por el que los condados franceses del Sur de los Pirineos pasaban a formar parte del Reino de Aragón. Este tratado, junto con las conquistas de Valencia y de Mallorca ganadas para Aragón en su reinado, obligó al rey Jaime I a redactar un testamento que daría muchos problemas.Uno de los textos capitales para el conocimiento de la táctica romana durante el Bajo Imperio es este pequeño fragmento conservado de la obra de Arriano. El tratado versaba de lo acontecido durante la campaña llevada adelante contra un ejército alano que había irrumpido por la frontera Armenia durante los primeros años del siglo II de nuestra era, durante el reinado de Adriano.

Ya era hora de pasar al español este corto (lo conservado) pero apasionante trabajo.

Mapa: La frontera romana en Capadocia. Se señalan los lugares de origen de algunas de las unidades que participaron en la campaña así como las bases de las dos legiones que defendían la frontera.


CONTRA LOS ALANOS

..En la vanguardia del ejército deben ir los exploradores montados, en dos grupos, cada uno con su propio comandante. Detrás de estos los arqueros a caballo PETREANOS, estos también en dos divisiones y encabezados por los decuriones. En la retaguardia debe ser desplegado el ala (caballería) de los Aurianii, con ellos, y comandados por Daphne el Corintio, el IV destacamento de Raetia. Detrás de estos los del ala Colonists. Estacionados a sus lados deben ser desplegados los iturianos y cirineos, más los de la I de Raetia. Demetrio debía comandar todas estas unidades. Detrás de ellos la caballería germana, desplegados en dos divisiones, y un centurión como comandante, concretamente el centurión a cargo del campamento (el praefectus castrorum).

Detrás de estos la infantería, con sus estandartes, y encabezando la marcha, los italianos comandados por Pulcher y los praesentii de los cireneos. Es el mismo Pulcher, quien esta a cargo de los italianos, el que debe comandarlos a todos. Detrás de ellos debían desplegarse los bosforianos a pie comandados por Lamprocles, y en su retaguardia los númidas bajo el mando de Verus. La formación debía ser de cuatro hombres por fila. Los arqueros debían estar al frente de sus propias formaciones. La caballería perteneciente a las diferentes unidades debían guardar los flancos de la formación Detrás de ellos debían ir la caballería de la guardia y Detrás la caballería legionaria, luego la artillería, y luego el estandarte de la XV Legión y junto a él el comandante de la Legión, Valens, y su adjunto, acompañados por los tribunos y centuriones de la primera cohorte. Frente al estandarte debían desplegarse la infantería con jabalina. Estos hombres a pie debían desfilar también en fila de a cuatro. Tras la XV Legión debía situarse el estandarte de la XII Legión (10) con sus tribunos y centuriones a su alrededor, también en formación de a cuatro.

Detrás de la infantería pesada debían ir las fuerzas aliadas: las fuerzas pesadas de la pequeña Armenia, de Trapezus, de los colcos y los jabalineros rizios (1). Después la infantería de Apulia. Secundinus quien es el comandante de los apulios, debía encabezar la fuerza aliada. Tras ellos el tren de bagaje. El ala de dacios con su comandante situada en su retaguardia.

Centuriones especialmente escogidos deben encargarse de mantener en buen orden la marcha de la infantería en los flancos de la formación. La caballería galata debe marchar a los dos lados en una singular fila como guardia de flanco junto con la caballería italiana. Sus comandantes deben estar también situados en los flancos.
El comandante general, Jenofonte (4), debía marchar la mayor parte del tiempo junto a los estandartes de la infantería, e ir a caballo junto a la formación en marcha, vigilando detenidamente que se guarde la formación y ordenando a los que no la mantuviesen que regresasen a la misma, y animando y recompensando a los que marchan en correcto orden y disciplina.

Este (el expuesto) debía ser el orden de marcha.

Al llegar al sitio planeado, toda la caballería debía circular alrededor del lugar para crear un perímetro, mientras que los exploradores son enviados a las posiciones mas altas para advertir de cualquier presencia enemiga. Luego debían armarse (2) y colocarse las armaduras para posteriormente situarse en sus posiciones de batalla. El despliegue de combate debe ser lo siguiente. En cuanto a la infantería (debían mantenerse formados sobre un talud existente sobre el terreno, es decir, sobre una elevación) tiene que ser en este orden: En el flanco derecho debían desplegar los armenios con sus mandos correspondientes, Vasakes y Arbelos, manteniendo la parte más extrema del flanco, porque todos son arqueros. Posicionados frente a ellos la infantería italiana. El comandante de todos estos debía ser Pulcher, quien esta a cargo de los italianos. Los armenios, Vasakes y Arbelos, con su caballería e infantería debían prestarles su apoyo.

En el flanco izquierdo los aliados de la pequeña Armenia y los ligeramente armados de Trapezus con los jabalineros rizios, que debían desplegarse en la parte mas extrema del flanco. Desplegados frente a ellos los doscientos apulios y cien cirineos para que estas fuerzas pesadas les sirviesen de defensa y refugio, lanzando entonces sus jabalinas sobre las cabezas de estos al situarse tras ellos en un terreno mas elevado. La infantería de la XV Legión debía desplegarse en el centro y parte del flanco derecho por ser las fuerzas más numerosas del ejército. La infantería de la XII Legión debían mantener espacio que quedaba en la izquierda hasta llegar al flanco. Debían desplegarse en ocho de fondo y en orden cerrado.

Tras las cuatro primeras filas de legionarios se coloca una línea de arqueros, de los que disponen de puntas de flecha de hierro muy finas (3). Y los que estén más enfrente debían estar en guardia para que cuando los enemigos se acerquen a cierta distancia poder disparar con seguridad sobre los pechos de los caballos alanos. Esos que están en la segunda, tercera y cuarto rango de la formación (5) tienen que tener sus flechas preparadas para dispararlas, si es posible, dañando tanto a los caballos como a sus jinetes tratándolo de poner a este fuera de combate. Las siguientes filas debían ser jabalineros, la novena fila tras ellos debían ser arqueros a pie los de Numidia, Cirene, Bósforo e Iturea. La artillería debía desplegar en cada uno de los flancos para disparar sobre los atacantes a la mayor distancia posible, situada, eso sí, a cubierto detrás toda la formación.

Toda la caballería desplegara junta en ocho alas y escuadrones, debe estar al lado de la infantería a los flancos teniendo los pesadamente armados y los arqueros como pantalla. Dos compañías y en el centro de la formación. seis compañías, -FALTA TEXTO, LAGUNA EN EL TEXTO ORIGINAL-, los arqueros a caballo dispuestos entre ellos tienen que formar cerca a la línea de batalla para disparar por encima de ella. Los jabalineros, arqueros, infantería armada con espada (ligera??) y los armados con hacha debían vigilar ambos flancos y esperar la señal. La caballería escogida debe formar junto al general con doscientos legionarios, la guardia y los centuriones, añadidos a la caballería escogida y los comandantes de la propia guardia, también los decuriones de élite de infantería. Debía haber con él -FALTA TEXTO, LAGUNA EN EL TEXTO ORIGINAL- cien jabalineros ligeros para acompañar a la caballería. El mando del flanco derecho junto con la caballería estará a cargo de Valens, comandante de la XV legión. Los tribunos de la XII debían hacer lo mismo a la izquierda.

Una vez así desplegados, debía haber un silencio absoluto hasta que los enemigos se coloquen a tiro de los arqueros, entonces debe lanzarse el grito de guerra, lo más fuerte e intimidador posible. Es el momento de hacer uso de la artillería de largo alcance, flechas pesadas (escorpiones) y las piedras (onagros, catapultas), así como, de estar a tiro, los arqueros y jabalineros, tanto ligeros como los más pesadamente armados. Las piedras debían ser también lanzadas sobre los enemigos por las fuerzas aliadas que se encuentran en las posiciones más elevadas (6). Toda la lluvia de proyectiles debe estar lanzándose de todos los lados para que su concentración provoque el pánico en los caballos y destruya la formación enemiga. Mediante esta descarga masiva de proyectiles se espera que los escitas (alanos) no consigan acercarse a las primeras líneas romanas, es decir, a la línea de batalla. Si a pesar de ello, los atacantes atraviesan esta pantalla de proyectiles, las tres primeras filas de infantería (legionarios) deberán cerrar filas hasta tocarse hombro con hombro y recibir la carga lo más fuertemente posible (7) . El cuarto rango lanzara sus jabalinas y el primer rango, una vez detenida la carga enemiga, atacara con sus espadas al toque y sin descanso (8). Después de rechazar al enemigo y si hay una clara ruptura de este, las unidades de infantería retrocederán dando paso a la caballería, pero no todos los escuadrones, sino la mitad de ellos, los que están enfrente deben ser los primeros en avanzar, la otra mitad debe seguirles en perfecta formación. y sin desorganizarse, con tranquilidad para que puedan continuar la persecución con los caballos frescos en el caso que el enemigo se retire finalmente en desorden, o para el caso de que estos den la vuelta y vuelvan a atacar que puedan asistir así a los que son perseguidos. Al mismo tiempo los arqueros armenios deben avanzar disparando sus arcos para prevenir cualquier reorganización del adversario al tiempo que la infantería ligera, armada de jabalinas, deben también avanzar a la carrera. La formación. de infantería no debe mantener sus posiciones, debe ahora avanzar a paso rápido para que pueda ser esta base de defensa para la caballería llegado el caso de tener esta que replegarse rápidamente ante un contraataque enemigo.

Esta es la táctica a llevar adelante en el caso de que los alanos estén en retirada. Ahora bien, si estos se dan la vuelta y se dirigen hacia los flancos los arqueros situados en ellos deben extender la formación. hacia los lados. No creo que pese a que los flancos se hagan mas débiles al extenderlos hacia el exterior puedan tampoco los enemigos irrumpir a través de ellos y así cortar nuestras líneas No obstante, si ganan en alguno de los flancos los jinetes necesariamente expondrían sus flancos en ángulo recto. En ese caso los de caballería deben inmediatamente cargar a espada y hacha. Lo escitas siendo armados ligeramente y teniendo caballos sin protección(9)...... FIN DEL TEXTO

Notas..

(1) Como vemos la mayoría de los auxiliares son tropas locales, de la zona amenazada.
(2) Se entiende que durante la marcha las tropas se conducen sin vestir ni las corazas o armaduras ni las armas mas pesadas. Marchan por territorio amigo, se debe aclarar.
(3) Se da a entender que este tipo de proyectil esta pensado para ser disparado contra las monturas de los guerreros enemigos.
(4) En realidad es nuestro autor, L. Flavio Arriano Jenofonte, gobernador de Capadocia por aquellos días.
(5) Por rango podríamos interpretar quizás formaciones, unidades alineadas tras la inicial de 8 filas de infantería legionaria (más una de arqueros ya comentada).. .
(6) Deducimos por ello que se han situado unidades de artillería aliada (extraño) en sobre el talud donde forma el ejército romano. Unidades que hasta ahora no habían sido mencionadas.
(7) La infantería de estas tres filas debe formar un duro parapeto humano, lo suficientemente denso y fuerte como para poder resistir la sin duda terrorífica carga de los jinetes adversarios, de no hacerlo así el ejército romano podría correr el riesgo de ser derrotado.
(8) Aquí se expone con claridad una de las principales armas tácticas de la legión. en combate. Formando un frente compacto, escudo con escudo, la infantería romana debe ahora limitarse a combatir con sus gladius al toque, pinchando sin piedad a todo lo que se encuentra frente a el, no hace falta perder el tiempo en apuntar o preparar el golpe, la estocada debe ser continua, sin pausa. Por lo general sus rivales llevan espadas mas largas y terriblemente incómodas para luchar en espacios cerrados como son los que te encuentras al realizar una carga contra una línea de infantería pesada que forma y combate en orden cerrado. Los legionarios, una vez que comienzan la refriega de esta manera es prácticamente imposible que sean derrotados, al menos frontalmente. Arriano, como vemos, pone el énfasis en que las tropas mantengan esta disciplina de combate.
(9) Todo esto lo interpreto como que de ser rebasadas las líneas y ante el peligro de que las formaciones de caballería queden expuestas a un ataque de flanco, deben cargar sobre los atacantes con la intención de llegar a atraparlos en el combate cuerpo a cuerpo, pues aventajan a sus enemigos en este tipo de lucha, al disponer de una caballería mas pesada. Sus oponentes, que como suele ser usual en este tipo de pueblos nómadas, manejan un armamento mas liviano y adecuado para el combate a distancia o el de golpe y contragolpe.
(10) Es la Legio XV Apollinaris, al mando de M. Vettius Valens, y supongo que tan solo unas vexillationes de la XII Fulminata, pues la mayor parte de la unidad se encuentra combatiendo en Judea (es la revuelta de Bar Kocheba), se da por supuesto que estaban estas unidades al mando de su Tribuni Angusticlavii.

En cuanto a las unidades de auxiliares que nos son conocidas y que participan en la campaña: Las alae I Augusta Gemina Colonorum, y la II Ulpia Hispana Auriana. Más las cohortes Ituraeorum, I Bosporanorum, I Germanorum milliariae, I Italica, I Numidiarumequitata, I Raetorum, III Cyrenaica.


Section 19 – The Kingdom of Alanliao 阿蘭聊 (the Alans)

1. Alanliao 阿蘭聊 [A-lan-liao] (nada que ver con « ya la han liado » = the Alans. It was recognised very early on that the Yancai 奄蔡 and the Alans of the Chinese accounts must refer to the Aorsi and the Alani of the Classical authors. Not only are the names very similar, and they occupied the same region between the Caspian and Black seas, but the timing of the appearance of the name of the Alan / Alani people corresponds in both Chinese and Western accounts. See, for example, Chavannes (1905), p. 558, n. 5.
These correspondences have been discussed at length by many authors and may be taken as certain, so I won’t bother repeating all the evidence here. Those who would like to read further on the subject should check the discussions in: Pulleyblank (1963), p. 220; CICA (1979), p. 129, n. 318; Zadneprovskiy (1994), pp. 467-468; and Leslie and Gardiner (1996), pp. 258-259.
There is extensive and convincing numismatic and archaeological evidence for the early use of a trade route linking the northern Black Sea with Central Asia, China and India dating back to at least the 2nd century BCE, and probably earlier. See, for example, the excellent summary of the evidence in Mielczarek (1997).

I thought that it would be of interest here to quote Strabo’s account of the Aorsi because it contains the earliest historical reference we have to the use of the northern route around the north of the Caspian Sea to the Sea of Azov by camel caravans from the East:

The next peoples to which one comes between Lake Maeotis [the Sea of Azov] and the Caspian Sea are nomads, the Nabianai and the Panxini, and then next the tribes of the Siraces and the Aorsi. The Aorsi and the Siraces are thought to be fugitives from the upper tribes of those names and the Aorsi are more to the north than the Siraces. Now Abeacus, king of the Siraces, sent forth twenty thousand horsemen at the time when Phrarnaces [II – Anatolian king of Pontus and son of Mithradates VI Eupator] held the Bosporus [between 63 and 47 BCE]; and Spadines, king of the Aorsi, two hundred thousand; but the upper Aorsi sent a still larger number, for they held dominion over more land, and, one may almost say, ruled over most of the Caspian coast; and consequently they could import on camels the Indian and Babylonian merchandise, receiving it in their turn from the Armenians and the Medes, and also, owing to their wealth, could wear golden ornaments. Now the Aorsi live along the Tanaïs [the Don], but the Siraces live along the Achardeüs [the Kuban] which flows from the Caucasus and empties into Lake Maeotis.” Strabo (c. 23, XI. v. 8.

I will include here the roughly contemporaneous account of the Yancai 奄蔡 [Yen-ts’ai] from the Hanshu for comparison:

It is said : “Some 2000 li [832 km] to the north-west from K’ang-chü is the state of Yen-ts’ai. The trained bowmen number 100000. It has the same way of life as K’ang-chü. It is situated on the Great Marsh, which has no [further] shore and which is presumably the Northern Sea.” CICA pp. 129-130.

Both the Shiji and the Hanshu place Yancai
奄蔡 [Yen-ts’ai], literally: ‘Vast steppe,’ almost 2,000 li (832 km) to the northwest of Kangju, near a great marsh. This is supported by the fact that it seems likely that the Tashkent oasis was the centre of Kangju, and travelling 832 km to the northwest of Tashkent brings one to the region of the lower Syr Darya (Yaxartes) plain, just before the river empties into the Aral Sea. Zadnesprovskiy (1994), p. 463, also places the Yancai in the region of the Aral Sea. It seems that by the time of the Hou Hanshu they had moved, or extended, as far as the lands to the north of the Black Sea.
Chavannes (1907), p. 195, n. 2, believes the text of the Hou Hanshu here is mistaken. The Weilue only includes the first two characters of 阿蘭聊, a and lan, in the name of this kingdom. He suggests that the last character here, , liao, should be read as the similar-looking liu [‘willow’] which is listed as a separate kingdom in the Weilue:

Then there is the kingdom of Liu, the kingdom of Yan (to the north of Yancai), and the kingdom of Yancai (near the mouth of the Syr Darya), which is also called Alan. They all have the same customs as those of Kangju (Tashkent plus the Chu, Talas, and middle Jaxartes basins). To the west, they border Da Qin (Roman territory), to the southeast they border Kangju.
These kingdoms have large numbers of famous sables. They raise cattle and move about in search of water and grass. They are close to a big marsh (to the northeast and north of the Aral Sea). Previously they were vassals of Kangju. Now they are no longer vassals.”

... HHSCC Mem. 78.16b, remarks that the country was a dependency of K’ang-chü, that the dress and the customs of the people, who lived in towns, were identical with those of K’ang-chü, that the climate was mild, and that there were many fir-trees. The memoir adds, that Yen-ts’ai later adopted the name of A-lan-liao....” CICA, p. 129, n. 316.

It is clear from the text that Yancai had recently allied itself to, or joined with, the Alan tribes who stretched west past the Caspian, and were in regular contact with Roman-controlled cities via the Sea of Azov and the Black Sea.

Now there was the nation of the Alani, which we have formerly mentioned somewhere as being Scythians, and dwelling about the Tanais [River = the Don] and the Lake Maeotis [the Sea of Azov]. This nation about this time [73 CE] laid a design of falling upon Media and the parts beyond it, in order to plunder them ; with which intention they treated with the king of Hyrcania ; for he was master of that passage which king Alexander [the Great] shut up with iron gates. The king gave them leave to come through them: so they came in great multitudes, and fell upon the Medes unexpectedly, and plundered the country which they found full of people, and replenished with abundance of cattle, while nobody durst make any resistance against them ; for Pacorus, the king of the country, had fled away for fear, into places where they could not easily come at him, and had yielded up everything he had to them, and had only saved his wife and his concubines from them, and that with difficulty also, after they had been made captives, by giving them an hundred talents for their ransom. [The Alans then also defeated Armenia]. So the Alani, being still more provided by this fight, laid waste the country, and drove a great multitude of the men, and a great quantity of other prey they had gotten out of both kingdoms along with them, and then returned back to their own country.” Josephus (75-79 CE), p. 264: VII. 7, 4.

The third major nomadic state, that of the Yen-ts’ai, was situated in north-western Central Asia in the steppe around the Aral Sea and the northern shores of the Caspian, where it was in contact with the world of the Sarmatians. The nomadic population of this region belonged to the Sarmatian group of tribes which replaced the Scythians around the turn of the third century B.C. During the second century B.C., a new major grouping of Sarmatian tribes, of which the chief were the Siraci and Aorsi, appeared on the steppes between the Caspian and the Tanais (the River Don), as Strabo describes. Abeacus, King of the Siraci, could mobilize 20,000 horsemen (at the time when Pharnaces was lord of the Bosporus), while Spadinus, King of the Aorsi, commanded as many as 200,000 and the Upper Aorsi even more. That explains their camel caravan trade in Indian and Babylonian goods which they procured by barter from the Armenians and the Medes (Strabo XI.5.8).
It is evident from this text that the Aorsi and their kinsmen, the Upper Aorsi, were tribes of Sarmatian origin and were masters of the lands lying along the coast of the Caspian Sea. The precise eastern boundaries of the Aorsi are unknown, but their influence probably extended to the Aral Sea. They were a great military power and for almost three centuries, until the arrival of the Alans, they played a major role in events of the northern Pontic region. King Eunonus of this tribe was an ally of Mithradates VII (who ruled the Bosporus from A.D. 40-44 and was considered a usurper by the Romans) in his struggle against Rome, and offered him asylum after his defeat.
Strabo refers to the established international trade links of the Aorsi with the states of the Caucasus. They also controlled trade routes leading from the Bosporus and other Black Sea states to Transoxiana and China. According to Chinese sources, one of the branches of the Silk Route – the Northern Route – passed through East Turkestan, Ta-yüan and K’ang-chü, ending in the country of the Yen-ts’ai. Chinese artefacts from archaeological excavations provide concrete evidence of the use of this route during the first few centuries A.D. Scholars generally identify the Aorsi mentioned by the classical writers with the Yen-ts’ai state of the Chinese sources.
The Shih-chi states that Yen-ts’ai lies almost 2,000 li north-west of K’ang-chü, and it is a nomadic country whose customs are like those of K’ang-chü. Its army numbers over 100,000. It lies on a large lake that does not have high banks – the Northern Sea.
This independent nomadic state played a role of some significance in the history of Transoxiana and the neighbouring localities along the international trade route. It is not, therefore, surprising that the Han Empire should have sent embassies there and fostered trade relations. Eventually, in the first century B.C., Yen-ts’ai lost its independence and became a dependency of K’ang-chü. According to the Hou Han-shu: ‘The domain of Yen-ts’ai was renamed A-lan-ya, over which K’ang-chü held sway.’ Another country to lose its independence was Yen, which paid tribute in furs. Many scholars seek to identify A-lan-ya (or A-lan-liao) with the Aorsi and Alans of the ancient sources. It should be noted that the appearance of the name A-lan-ya in the Hou Han-shu coincides with the emergence of the Alan tribes on the political stage.” Zadneprovskiy (1994), pp. 465-467. See also: Teggart (1939), pp. 197, 199, 203-205; Chapter 13 on the Alans, in Pelliot (1959), pp. 16-25; Pulleyblank (1962), pp. 99, 220; (1968), p. 252; (1999), p. 74.

2. Di [Ti] may be a transcription of a local name but, as its meaning is ‘place,’ ‘locality,’ ‘earth,’ the term dicheng could just mean something like ‘walled place.’

  1. Baicao = ‘White grass’ or ‘White herb’ = aconite, see note 5.3 above.

Arriani Nicomediensis Scripta Minora. Arrian. Rudolf Hercher. Alfred Eberhard. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1885. Keyboarding.
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedictus_Gotthelf_Teubner

ἡγεῖσθαι μὲν τῆς πάσης στρατιᾶς τοὺς κατασκόπους ἱππέας ἐπὶ δυοῖν τεταγμένους σὺν τῷ οἰκείῳ ἡγεμόνι. ἐπὶ τούτοις δὲ τοὺς ἱπποτοξότας τοὺς Πετραίους, καὶ τούτους ἐπὶ δυοῖν. ἀγόντων δὲ αὐτοὺς οἱ δεκάδαρχοι. ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπιτετάχθων οἱ ἀπὸ τῆς ἴλης ᾗτινι Αὐριανοὶ ὄνομα. συντετάχθων δὲ αὐτοῖς οἱ τῆς σπείρας τῆς τετάρτης τῶν Ῥαιτῶν, ἧς ἄρχων Δάφνης Κορίνθιος, ἐπὶ τούτοις δὲ οἱ ἀπὸ τῆς ἴλης ᾗ ὄνομα Κολῶνες. συντετάχθων δὲ αὐτοῖς Ἰτουραῖοι καὶ Κυρηναῖοι καὶ οἱ ἀπὸ τῆς πρώτης Ῥαιτικῆς.