Mostrando entradas con la etiqueta germá. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta germá. Mostrar todas las entradas

miércoles, 3 de octubre de 2018

Carta de una mare gallega a son fill

Carta de una mare gallega a son fill. Traduída al chapurriau.


Fillet meu:
Te escric estes línies per a que sápigues que te escric. Aixina que si ressibíxes esta carta es perque te ha arribat, si no, avísam y te la torno a enviá.

L´atre día ton pare va lligí que segóns les encuestes fetes per la universidat de Saragossa, la mayoría de los acsidéns passen a menos de un kilómetro de casa, aixina que mon ham anat a viure una mica mes lluñ.

La casa es presiosa. Té hasta una llavadora que no estic segura si funsione o no. Ahí vach ficá roba, vach estirá de la cadena y no hay tornat a vore la roba desde entonses, pero bueno ...


Lo orache aquí no es tan roín; la semana passada sol va ploure dos vegades. La primera vegada durán tres díes y a la segona ne van sé cuatre.

Parlán de la jaqueta que volíes, ton tío Pepe va di que si la enviábem en los botóns ficats pesaríe massa y los ports siríen mol cars, aixina que li vam descusí los botóns y los vam ficá a la burchaca.

Lo dotó va vindre a casa per a vore si estábem be y me va ficá un tubet de vidre a la boca. Me va di que no la obriguera durán deu minuts y tun pare se va oferí a compráli lo tubet al preu que fore.

Ton pare, quin orgull mes gran, te conto que té una faena nova en casi 500 persones als seus peus. Lo han agarrat de jardiné al sementeridel poble.

Tan germana Pilar, la que se va casá en lo seu home, ha de tindre un fill. Si lo bebé es una chiqueta, tan germana li ficará com yo, mo se fará mol raro cridála 'Mama'. Ton pare li va preguntá a tan germana que si estaba segura de que ere de ella, y va di que estabe casi segura de que sí.


Per sert, que ton cusí Paco tamé se va casá, y resulte que li rese totes les nits a la dona, perque es virgen.

Al que no ham tornat a vore mes per aquí es al tío Venancio, lo que va morí l´añ passat.

Y ton germá Juancho... Va tancá lo coche y se va dixá les claus a dins. Va tindre que aná hasta casa a buscá lo duplicat per a pugué tráuremos a tots de dins del auto. Tots te añorám mol, pero mol mes desde que ten vas aná.

Tens que escríuremos y contámos cóm te va en la teua novia extranjera. No saps la alifara que vam fé cuan mos vas di que estabes al llit en Hepatitis. ¿Es griega, no?, com encara no mos u has aclarit...


Bueno fill meu, no te fico la direcsió a la carta perque no la sé. Resulte que la radera família gallega que va viure aquí se va emportá los números per a no tindre que cambiá de domissili.

Ta mare que te vol.

Tomasa Loureiro de Mougueriño.


P.D. Te volía enviá 100 euros, pero ya hay tancat lo sobre.


sábado, 3 de marzo de 2018

QUE TE QUEDO MOL CLÁ

La poesía de este divendres vol reflejá un sentimén que tenim mol dins. Juan Carlos Abella.

 " QUE TE QUEDO MOL CLÁ "

Te vull mol catalá,
que te quedo mol clá
tu diu ton germá, lo chapurriau
que encara está en peu

som una familia de varios germáns
los que parlem com avans
si de importánsia tots ne tenim igual
per qué mos volem fe mal?

no te cregues lo mes importán
per se lo mes gran
eres mes gran en poblassió
pero no en história, ni tradissió

ñan que te volen empleá
pa femos cambiá lo nostre parlá
aixó es algo que no podem consentí
del nostre parlá no mos ham de avergoñí

natros lucharem sense tregua
defensán la nostra llengua
mai mos donarem per vensuts
mai serem convensuts

es una llengua que mos ix del cor
porte lo nostre gust, lo nostre sabor
forme part de la nostra identidat
y u afirmem en tota seguridat

es la llengua dels nostres pares
ha evolusionat als nostres pobles
porte siglos evolusionán,
les nostres generasions la van modelán

te vull mol catalá
que te quedo mol clá
segú que trobarem lo camí
per a milló podé conviví

aquí a tots ham respetat
y de aixó mai mos ham amagat
sol volem viure la nostra vida
la que fem día a día

del nostre nom no mos avergoñim
pos de sempre que lo tenim
los fransesos mol van doná
que parlabem una mescla van alegá

te vull mol catalá
que te quedo mol clá
que a la teua terra sigues felís
no puc vore com algú patís

yo no te vull cap mal
al revés, que estigues ben a dal
es lo meu milló sentimén
perba tota la teua gen

natros tamé volem viure
que la nostra gen pugue sonriure
que una sonrisa de alegría
mos inundo cada día

ne som pocs, pero valéns
tenim arguméns mol poténs
que segú que defensarem
mai mos entregarem

un mensaje pa la nostra gen
a vore si algú u deprén
no som inferiós en res
encara que ells ne siguen mes

algo ham de fe entendre
al Aragó han de compendre
natros tenim la nostra identidat
peculiar com sempre ham defensat

la nostra llengua es aragonesa
de esta terra es una riquesa
es patrimoni de Aragó
conservemla pa que visque milló.

sábado, 20 de mayo de 2017

mon pare no te nas, ma mare es chata,

Mon pare no te nas,
mon pare no te nas,
ma mare es chata,
y un germanet que ting,
y un germanet que ting
te un nas de pataca.

Esta cansó lay vach sentí a Julián Roda, del Casino de Valderrobres, pot se  que fore a una peña al carré de lo cuartel de la Guardia Civil , aon tamé vach sentí al chaval de la pancha . Aquells añs estae de moda lo chaval de la peca.Nariz , espinilla, narizota, mono