Mostrando entradas con la etiqueta abandonats. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta abandonats. Mostrar todas las entradas

sábado, 13 de julio de 2019

Pares, chiquets, Beseit, Vinarós

Pares de dos chiquets de Beseit se dixen als sagals per a anássen a Vinarós (Vinalaroz, Vinaroz, Vinaròs, vi en arrós)

Pares de dos chiquets de Beseit se dixen als sagals per a anássen a Vinarós (Vinalaroz)
Los sagalets, de 26 y 21 añs respectivamén, van avisá a la polissía local, perque no los van dixá minjá amanit, ni perres per a pugué cridá a glovo o telepizza, afirmabe la maña gran als periodistes de La Comarca.

//

Sesión del día 10.

Los embajadores valencianos pidieron nuevamente que se contestase a su embajada, y el parlamento acordó darles la respuesta que sigue:

Núm. 215. Tom. 17. fol. 1024.

Molt noble et molt honorables et savis senyors: lo parlament general del principat de Cathalunya ha hoyda la letra de creença tramesa per lo molt reverent noble molt honorable et savi parlament del regne de Valencia al present parlament e les coses clarament et distincta per vostres gran noblesa et saviesa explicades e contenen effectualment dues coses la una salutacions graciosas laltra prechs e exortacions fraternals que sia respost per aquest parlament sobre e la forma dels capitolls menejats e segons se diu per via de parer formats a Calatiu sobre lo cars dels presidents entre los molt reverends nobles molt honorables e savis parlaments dels regnes de Arago et de Valencia e los reverend nobles et honorables missatgers per part del dit principat a la dita ciutat de Calatayu tramesos per manera que lo dit parlament de regne de Valencia lo qual es ajustat a Vinalaroz e mal alleviat puxe entrar en la present ciutat de Tortosa per acusar los arduus affers menejats tocants la successio en guisa que breu puxam veure et conexer nostre rey princep e senyor per justicia e cessen a seguir: respon lo dit parlament e primerament segons es stat ja dit lo present parlament regraciara les cordials fraternals salutacions a ell trameses per lo molt reverent noble et molt honorable parlament del dit regne de Valencia offerintse a tot ço que per aquell et vosaltres pogues bonament complir....