sábado, 15 de diciembre de 2018

dialecte català vos diguen "Bones Pasqües"

Golden Jacob :

Este próxim Nadal quan en dialecte català vos diguen "Bones Pasqües" en realitat parla en idioma valencià. Lligquen com ho díen ans per el nort del Ebre...


Este próxim Nada, cuan en dialecte catalá tos diguen Bones Pasqües, en realidat parlen en idioma valensiá.