Mostrando entradas con la etiqueta IEC. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta IEC. Mostrar todas las entradas

jueves, 4 de abril de 2019

Jacinto Verdaguer y José Pla escribíen en idioma valensiá

Si la AVL = IEC (= Ascuma) defenen eixa suposta unidat lingüística del catalá, que diguen ubertamén que Jacinto Verdaguer y José Pla escribíen en idioma valensiá. Me espero assentat.

L. Lamarca; Diccionario castellano - valenciano, 1839


http://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.cmd?id=7987

Abellerol, abatollar, abeurador, etc. 

Si la AVL = IEC (= Ascuma) defenen eixa suposta unidat lingüística del catalá, que diguen ubertamén que Jacinto Verdaguer y José Pla escribíen en idioma valensiá. Me espero assentat.

domingo, 3 de marzo de 2019

MONGÓ

¿Sabies que canviaren sense cap avís el nom del MONGÓ per el de català MONTGÓ?

¿Sabies que canviaren sense cap avís el nom del MONGÓ per el de català MONTGÓ?


Meticulosos, sense deixar clavill, tot ho adrecen al gust del Institut d'Estudis Catalans. Fins a l'enigmàtic Mongó, per eixemple, ho han transformat en "Montgó", burlant la tradició idiomàtica en llengua valenciana. En 1797, el rigorós Cavanilles anotava que "en Dénia comencen les raïls del Mongó" (Observ., p. 213), reproduint el topònim en l'idioma valencià de Dénia, idèntic al que en 1873 se sentia en el teatre de la citada ciutat en representar-se "La cara de Mongó", de Manuel Barreda.


http://www.softwarevalencia.com/garcia_moya/HTML/LaBodaDelMong.html

EI argument de l'obra tracta sobre el desig de casar-se del Mongó, fet que atrau a una série de dames tan heterogénees com "la Cova d'I'Aigua, la Pansa, la Palma del Margalloner, la Seba-Porra i la Cova Tallá". Cada pretenent expon encants i virtuts, que són replicats en agres comentaris del vetust Mongó: "La Palma puncha, la Cova d'Aigua està fosca, la Pansa està sema...". Este lèxic que va alegrar als dianenses la nit del 2 de giner de 1873 està prohibit en els centres d'ESO i BUP; ara ningú pot escriure que la "Cova Tallá està Ilunt" (p. 6), "s'advertix a l'orquesta" (p. 6), "soc yo gran tesor" (p. 8), "eixa aigua destilà" (p. 8). Potser algun alumne de l'acadèmia de català Canal 9 s'esglaye de l'idioma valencià normal; net d’arcaisme, ele geminades i caprichos del IEC, com Iluny, adverteix, orquestra, jo, tresor, destilada, etc.

EI Terç de Catalunya que controla la societat valenciana exclou a la categoria de ciutadà de primera (en dret a ser funcionari, per eixemple) a els que no engulguen el sandwich consonàntic ntg, és dir: un estudiant de Dénia tindrà que escriure "Montgó", adulterant el vocable, si vol passar curs. Pero hi ha arguments que convé recordar, com el del topònim aragonés Monzó o Monsó, veu derivada del llatí "Mons" i un segon element "cao", d'orige prerromà. A partir d'estos ètims varen ser apareixent variables com Monsó, Monçonís, Monço. Lo curiós és que el dianense Roque Chabás -que no cita l'eixemple de Monsó- arreplega que els àraps valencians cridaven a la montanya de Dénia "Caon", imperfecta homonímia del mencionat "cao". I per supost que l'erudit Chabás escrivia Mongó, no Montgó.

Les rajoles immersores (l'Alcover, les Grans Enciclopèdies valenciana i catalana, etcétera), encara que aladern d'imparcialitat científica, són camp minat per a caçar a l'ingenu estudiant. La documentació sobre el Mongó està censurada, i certs entrecomillats que fingixen reproduir la parla d'una determinada zona són fraudulents. Per eixemple, en l'Alcover llegim: "No et fies de Dénia, ni de terra que és rega amb senia", incrustant la falsa preposició amb com si fora veu del Regne.

Respecte a la boda, cal sumar atres personages tan simbòlics com "els pilons del Mongó i el Saladar". Els primers es presenten en el prohibit pronom valencià: "Mosatros som els dos Pílons del Mongó" (p. 10); pero la figura que decidix quí serà l'afortunada esposa és el mític "fra Pere Esteve", que anuncia als dianenses: "He vingut yo, perque soc sabi profeta. Mongó no es pot unir més que a la Cova d'Aigua" (p.13). EI franciscà fra Pedro Esteve, naixcut en Dénia en 1582, sempre usava l'idioma del Regne. En la biografia publicada en 1677 llegim: "En la seua llengua valenciana, en que sempre predicava" (Mercader, C.: Vida de F. Pedro Esteve, 1677, p. 47). EI religiós aludix al Mongó com un lloc sagrat: "Ermites en Mongoy es troben, i es diu missa" (p.128). Fra Esteve suponia que el segon terme del topònim derivava de goy, veu hebrea que designava als no israelites. No és desgavellat, fins al XV els hebreus varen formar part de la societat valenciana. Mons goy equivaldria, segons fra Pere, a "Mont de la gentilidad".

És gojós llegir poesies de fra Pedro, les originals, sense manipulació catalanera. Escriu sobre la "fortalea de la carrasca i la primeja de la canya" (no fortalesa, alzina i flaquesa). Tracta sobre els montanyes (no muntanyes); escriu mentres (no mentre), pedra i arena (no pedra i sorra), besar (no petonejar), "fa el conte" (no compte), "plou en un toll" (no a un xipoll); llança metàfores sobre "els foches de l'Albufera i els machos del Almodí". Usava adverbis en ortografia correcta "estiga ya fet" (no ja); i Ilamaba Maestrat (p. 328) al Maestrazgo no "Mestrat". Encara que semble absurt, este idioma valencià usat per un dianense naixcut en 1582 -i pels valencians normals en 1999- està prohibit per les nostres autoritats. Acabe de visitar les restaurades ruïnes de Lucentum -depenents de la Diputació de Juli d’Espanya- i en l'horari observe que usen el barbarisme "tarda". Afigguen vostés el comentari.

lunes, 13 de agosto de 2018

Manuel de Montoliu

https://www.dolcacatalunya.com/2016/04/filoleg-de-linstitut-destudis-catalans-la-individualidad-de-la-lengua-valenciana-nadie-la-pone-en-duda/

FILÒLEG DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS: 

“LA INDIVIDUALIDAD DE LA LENGUA VALENCIANA NADIE LA PONE EN DUDA"

En Manuel de Montoliu, col.lega d’en Pompeu Fabra, no comprava la mercaderia nacionalista.

Manuel de Montoliu//
Jaime I obtuvo el título de Conquistador al rendir Valencia en 1238 e integrarla en la Corona de Aragón, dándole el título de reino. Allí se habló siempre valenciano, no llemosi, como atestiguan Joanot Martorell o Gaspar Gil Polo. Pero desde que el falangista valenciano y después nacionalista catalán Joan Fuster anunciara la consigna pancatalanista (“de Salses a Guardamar, de Mahó a Fraga, som un poble, un sol poble”), algunos valencianos se empeñan en llamar a su tierra “País Valencià” -para integrarla en los fantasmagóricos “Països Catalans”- y aseguran que el valenciano es un dialecto catalán.

¿Cuál es la razón? Según Ferran Soldevila, Valencia “fue poblada por catalanes y nuestra lengua es la misma”. Pero resulta que la lengua valenciana es autóctona, derivado del bajo latín fertilizado por la cultura ibérica. El llemosi y el valenciano aparecen -como el mallorquín o el castellano- simultáneamente de forma autóctona aunque emparentada. En el interior de Valencia se hablaba la lengua valenciana churra, que se confundió con el castellano; en la costa se hablaba la lengua valenciana litoral, que es hoy el valenciano. Durante la invasión musulmana los mozárabes siguieron hablando sus lenguas romances derivadas del bajo latín, hasta que llegaron los cristianos en la Reconquista; no dejaron su lengua (mayoritariamente churra o romance aragonés pues fueron aragoneses la mayoría de los caballeros de Jaime I), sino que encontraron las 2 que hoy se hablan en Valencia: valenciano y castellano.

Así que en Valencia no hablan llemosí porque no fue repoblada por catalanes; hablan valenciano y churra. Algo que sabia tothom fins que va arribar el nacionalisme amb el seu característic expansionisme de la Gran Catalunya. També ho sabia en Manuel de Montoliu i de Togores. Era filòleg i treballà en les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, on col·laborà en el Butlletí de Dialectologia Catalana i edità, amb Pompeyo Fabra, el Diccionari Aguiló. En 1912 se publicaron sus Estudis de literatura catalana; en 1920 fue lector de catalán y castellano en Hamburgo. Sus traducciones de Dante al catalán no han sido superadas.
Pues miren lo que dice Montoliu del valenciano:

“La individualidad de la lengua valenciana dentro de la familia de las lenguas de Oc, nadie que tenga una mediana cultura la pone en duda Hoy los escritores catalanes ya no oponen razones científicas a la fuerte personalidad de la lengua valenciana, ni se oye con tanta frecuencia como antes alegar la clasificación según la cual se le da el nombre de catalán a todas las lenguas occitanas de España”.

El valencià és català? Més enllà de la ideologia Imperial nacionalista NO, malgrat el que digui el Imperialisme. Que no ens enganyin.


Dolça i timada Catalunya

Transcrit de una revista catalana, 
Dolça Catalunya
https://www.dolcacatalunya.com/2016/04/filoleg-de-linstitut-destudis-catalans-la-individualidad-de-la-lengua-valenciana-nadie-la-pone-en-duda/

//
Menéndez Pidal

Menéndez Pidal, no Ignaciete Sorolla Amela Vidaljueves, 22 de marzo de 2018

Pedro , comentari, La Comarca

Acabo de enviar a La Comarca un escrit de resposta a algunes de les opinions expresades. Espero que el publicarán demá:

Veo que el anuncio de la creación en Valderrobres de una asociación, cuya única finalidad es la defensa de la lengua materna de muchos bajo-aragoneses, está provocando una virulenta reacción por parte de los activistas profesionales del catalanismo en Aragón.

Los métodos y las tácticas del “supremacismo” catalanista son de manual: todo aquel que no piense como ellos, y no se someta a sus postulados, es fascista; su “Caballo de Troya” para inocular el virus del independentismo de los inexistentes “Països catalans” es la lengua; las plataformas de contaminación de ese virus son la enseñanza, el mundo de la cultura, las redes sociales y los medios de comunicación orales o escritos que se presten a ello.

La infección de ese virus nacional-catalanista ha conseguido, de momento en Cataluña, dividir y radicalizar la sociedad hasta extremos inconcebibles hasta ahora. Y está en vías de conseguirlo en Baleares y en Valencia donde ha entrado, como “burro en una cacharrería”, en el mundo de la enseñanza, mediante profesores debidamente adoctrinados. Ahora toca emponzoñar Aragón.

Un “buenismo bobalicón” ha permitido que los gobiernos autonómicos, de las tres autonomías infectadas por el virus, no hayan atisbado el peligro. No han sabido, o no han querido, detectar la amenaza de ruptura social que se está produciendo con su anuencia. Han aprobado leyes que dejan el camino expedito a los planes de penetración, perfectamente elaborados, y sistemáticamente aplicados, por el insaciable nacionalismo catalán.

A mí tampoco me gusta el nombre escogido para nuestras hablas y veo inadecuado que por comodidad se adopte, como propia, la grafía castellana para su escritura. Así se lo he manifestado en las redes sociales. Pero cada uno es dueño de sus actos y decisiones y su opción merece todos mis respetos.

El despliegue de medios con que cuentan los agresores es inmenso: amparo de la “Sacra Congregatio de Propaganda Lingua” , perdón “Institut d’Estudis Catalans”, la “Estructura d’Estat” más importante de Cataluña, con sus potentes tentáculos en las redes sociales como xarxes@gencat.cat y comarquesnord.cat ; asociaciones “culturales” como ASCUMA, IBEC, ACLF y CERi, todas ellas coordinadas por el ICF  ( ver el enlace)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_Cultural_de_la_Franja

ICF es el cordón umbilical por donde se alimenta la promoción y mantenimiento de activistas y la recepción de consignas y subvenciones desde el gobierno catalán. Su fundador y alma mater es el Dr. Artur Quintana, miembro numerario del “Institut d’Estudis Catalans”. Recientemente ha sido galardonado con la Creu de Sant Jordi, la máxima condecoración catalana, para premiar los méritos y la dedicación a la difusión de la lengua y cultura catalanas. Todos estos datos pueden ser contrastados fácilmente poniendo los nombres de instituciones y personas citados en cualquier buscador de internet.Mi intención es puramente informativa, me encanta desenmascarar fantasmas. Aunque mi intención didáctica seguramente será manipulada y tergiversada, voy a utilizar un lenguaje bélico, en sentido exclusivamente figurado, para describir la situación, tal como yo la veo: estamos asistiendo al ataque de un potente ejército, bien pertrechado, profesionalmente organizado, bien armado y con experiencia en mil batallas, contra una partida de guerrilleros en alpargatas, sin uniformidad y armada con varas de sabina, que quiere defender con uñas y dientes su identidad y su territorio.

No es la lucha de David contra Goliat, sino la de un elefante contra una pulga. A pesar de todas sus carencias me pongo de parte de la pulga.

Pedro Bel Caldú, bebiendo, porrón, porró, al galet

domingo, 28 de enero de 2018

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CATALANES Y LA CENSURA

carta de Don José Luis Corral Lafuente


EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CATALANES Y LA CENSURA

El pasado día 18 de enero el Instituto de Estudios Catalanes (“Institut d’Estudis Catalans mentiders”, IEC) emitió un comunicado en el que mostraba “su absoluta repulsa” ante que la orden dictada por el gobierno de Aragón por la que se retiran del sistema educativo los libros de texto que contienen flagrantes errores históricos. En ese mismo comunicado se lee que este es un “caso de inadmisible censura y ataque a la libertad de expresión”.
Los libros en cuestión contienen expresiones falsas y erradas, tales como “Confederación catalanoaragonesa”, “Corona catalanoaragonesa”, “reyes de Cataluña” o “Países catalanes”.


Arturo Quintana Font , IEC, institut estudis catalans, mentirosos, manipuladors,
Arturet es mol volgut al IEC


El IEC, un organismo privado generosamente dotado con cientos de miles de euros al año por el gobierno de España, la Generalitat de Cataluña, las cuatro diputaciones provinciales y numerosos ayuntamientos catalanes, añade en su escrito que esas expresiones “son de utilización habitual entre los historiadores” (falso) y añade varias mentiras más, como que esa decisión del gobierno de Aragón “deja en total indefensión a autores y editores” (falso) y lo acusa de “censura política e ideológica” (falso).

Pues bien, dejando de lado las manipulaciones e inexactitudes que contiene ese manifiesto, en el que no se aporta ni un solo dato para sostener sus falsas afirmaciones, la línea de actuación que viene mostrando el IEC es monolítica y excluyente. Así, en sus últimos manifiestos ha dicho que “Cataluña es la dueña legítima de los bienes de Sijena” (falso), se ha posicionado a favor del que llama “gobierno legítimo” de Cataluña (falso), o ha denominado “presos políticos” (falso) a los políticos presos.

En el IEC, vean su página web, todos los cursos, publicaciones y actos de cualquier tipo que allí se realizan tienen una única dirección, tendencia e ideología: la que marca el nacionalismo pancatalanista excluyente y monolítico.

Es decir, todo lo contario de lo que debe ser una institución cultural donde tendría que primar la libertad de pensamiento, de opinión y de crítica.
Y si no, intenten publicar un libro u organizar una actividad académica en la que se manifieste alguna disidencia o una posición distinta al pensamiento único que se dicta desde ese Instituto, y verán en qué consiste la verdadera censura y la auténtica coacción a la libertad de expresión.

El gobierno de Aragón ha hecho bien en retirar esos libros de texto del sistema educativo, que, por otra parte, cualquiera puede comprar en librerías, si es que quiere seguir leyendo mentiras, falsificaciones y falsedades.

EL SALÓN DORADO, en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, 27 de enero de 2018
José Luis CORRAL, escritor e historiador

///


Òrgans de Govern

El president i l'equip de govern
L'Equip de Govern assisteix el president en les seves funcions executives i administratives.
 • President: Joandomènec Ros Aragonès
 • Vicepresidents: Jaume de Puig i Oliver, Mariàngela Vilallonga Vives
 • Secretari general: Josep Enric Llebot Rabagliati
El Consell Permanent
El Consell Permanent actua per delegació del Ple i exerceix el govern de la institució. Està format pel president, l'Equip de govern i els presidents de les Seccions.
 • President: Joandomènec Ros Aragonès
 • Vicepresidents:  Jaume de Puig i Oliver, Mariàngela Vilallonga Vives
 • Secretari general: Josep Enric Llebot Rabagliati
 • Presidents de les Seccions:
Josep Massot i Muntaner (Secció Històrico-Arqueològica)
Francesc Gonzàlez i Sastre (Secció de Ciències Biològiques)
Joan Antoni Solans i Huguet (Secció de Ciències i Tecnologia)
M. Teresa Cabré i Castellví  (Secció Filològica)
Maria Corominas i Piulats (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
El Ple
El Ple és l'òrgan màxim de govern de l'IEC.
Està constituït pels membres numeraris i emèrits. També en formen part els presidents de les societats filials, 
Els membres numeraris són 124 
Els membres emèrits són 62 
Els presidents de les Societats filials són 28   (dades del 25 de març de 2011)  

Organització interna

L'Institut d'Estudis Catalans s'estructura en seccions creades pel Ple i cadascuna és formada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris, pels membres emèrits i pels presidents de les societats filials adscrites a la secció.
A més cada secció té membres corresponents, en un màxim de trenta.
Cada Secció és regida per un consell elegit pels seus membres.
Consell de Govern de la Secció Històrico-Arqueològica
Consell de Govern dela Secció de Ciències Biològiques
Consell de Govern de la Secció de Ciències i Tecnologia
Consell de Govern de la Secció Filològica
Consell de Govern de la Secció de Filosofia i Ciències Socials

Comissions de l'IEC nomenades per la Presidència
Comissió social (creada el 14 d'octubre de 2004)
 • SHA: Albert Balcells i González
 • SECCB: Mercè Durfort i Coll
 • SECCT: Josep Castells i Guardiola
 • SF: Josep Moran i Ocerinjauregui
 • SFCS: Octavi Fullat i Genís
 • Gerent de l'IEC: Ramon Corbella i Bosch

Comissió de publicacions (creada l'11 de novembre de 2003)
 
 • President de la comissió: Joandomènec Ros i Aragonès
 • SHA: Josep Massot i Muntaner
 • SECCB: Abel Mariné i Font
 • SECCT: David Jou i Mirabent
 • SF: Josep Gifreu i Pinsach
 • SFCS: Josep M. Casasús i Guri
 • Representant de les Societats filials de ciències: Lluís Tort i Bardolet
 • Representant de les Societats filials d'humanitats: Francesc Nadal i Piqué
 • Gerent de l'IEC: Ramon Corbella i Bosch
 • Cap del Servei Editorial de l'IEC: Montserrat Torras i Conangla
 Consell Supervisor de la Xarxa CRUSCAT
  • Presidenta del CS: Mariàngela Vilallonga Vives, vicepresidenta de l'IEC
  • Presidenta de la SF: M. Teresa Cabré i Castellví
  • Membre de la SF: Joaquim Torres i Pla
  • Membre de la SHA: Tomàs Martínez Romero
  • Membre de la SECCB: Lluís Garcia i Sevilla
  • Membre de la SECCT: Salvador Alegret i Sanromà
  • Membre de la SFCS: Joaquim Arnau Querol
  • Secretari del Consell: David Serrat i Congost, secretari científic de l'IEC
    Comissió d'Investigació (creada el 30 de juny de 1994) 
    • President de la Comissió: Joandomènec Ros i Aragonès
    • SHA: Jordi Casassas i Ymbert
    • SECCB: Jaume Terradas i Serra
    • SECCT: Alícia Casals i Gelpí
    • SF: Joan A. Argenter i Giralt
    • SFCS: Josep Maria Panareda i Clopés
    • Secretari de la Comissió: David Serrat i Congost,secretari científic de l'IEC

     Delegats del President
     • Delegat a Castelló: Vicent Pitarch i Almela
     • Delegat a Perpinyà: Martina Camiade Boyer
     • Delegat a Lleida: Ramon Sistac i Vicén (lo de Alejandro Maño)
     • Delegat a Alacant: Brauli Montoya Abat
     • Delegat  per a les activitats de València: Juli Peretó i Magraner
     • Delegat per a les activitats de les Illes Balears: Damià Pons i Pons


     miércoles, 17 de enero de 2018

     EL OCCITANO: PESADILLA DEL IEC , Por Ricardo García Moya

     Las Provincias 23 de Junio de 1997

     No está en la web http://www.lasprovincias.es/hemeroteca/


     EL OCCITANO: PESADILLA DEL IEC


     http://www.regnedevalencia.com/occitano.htm


     Por Ricart García Moya


     Como disco rayado, el Institut d'Estudis Catalans repite que si valencianos y catalanes se entienden es por la unicidad o unidad de la lengua, teoría que no aplican al norteño Languedoc.


     EI texto que sigue es occitano y, según el citado IEC (sou uns mentirosos), no es catalán ni dialecto del mismo: JA JA JA !!


     "Xavier Deltour es un jove qu'a pas encara complits los vint ans. Nos presenta un mestre libre, I'istoria de l'Aquitania dins tot son ample istoric e geografic" (Lo Gai Saber. Revista de I'Escóla Occitana, Toulouse 1996, p. 206).


     //

     L'origen del nom chapurriau ve de champouirau, del ocsitá, está al dicsionari de Mistral.     Champouirau, chapurriau, chapurriat,xapurrejat, xapurriat,xapurreau, chapurreau
     //
     Salvo discrepancias ortográficas que, según el IEC, no tiene

     importancia ¿Verdad que se entiende bastante? Pues el IEC no quiere
     saber nada sobre la unificación con el occitano, ya que si aplicaran la
     teoría de la expansión idiomática de norte a sur tendría que aceptar su
     dependencia del Languedoc
     .


     El terror que inspira en el IEC una reacción 
     cultural de Occitania, y la consecuente reivindicación del catalán como dialecto occitano o lemosín, explica la invención de algunas normas y vocablos para diferenciarse del incómodo pariente.

     En occitano, por ejemplo, utilizan la CH y escriben "lo servici" (p. 209), pero

     apenas usan apósfrofos (has vist, Carlitos Rallo Badet, tontolafaba) y pronombres enclíticos unidos al verbo. // En CHapurriau igual //

     Casualmente, el IEC 
     suprime la Ch y el artículo lo, dando preferencia a servei sobre servici; además, incrementa los apóstrofos, los enclíticos y camufla vocablos con aparatosos dígrafos consonantes: tj, tl, tm, tx, tll, etc.

     A nosotros no nos importa que el catalán quiera ser idioma y no dialecto lemosín; pero, cuando el inmersor esgrima la consigna de la 
     científica inteligibilidad de valenciano y catalán, podemos preguntarle a qué idioma pertenecen estas frases occitanas:

     "
     Aqueste cop, me pensi, deu ésser seriós. Per formar un adjetiu a partir d'un substantiu. Mentre que d'unas mans expértas, adòba dins un vas lo ramelet de flors que li a portat" (Revista d'Escola Occitana, número 461, 1996). Incluso puede dejarle perplejo con este refrán de Pepín d'Oc, en occitano, claro: "Amic de l'or, òme sens còr(p. 196).

     Es obvio que no supondría enriquecimiento cultural que los occitanos

     de 1997 normalizaran Cataluña con su lengua, de igual modo que ésta
     tendría que respetar la singularidad idiomática valenciana. Pero no es así,
     pues la inmersión introduce caprichos del IEC (pilotaire, plànol, penyal, tipus, globus, etc.) y deforma vocablos autóctonos con sus normas.

     Así, el loado Diccionario crítico etimológico del Doctor Corominas utiliza como fuente la obra del valenciano Martí Gadea 
     -"por ser tesoro riquísimo de la lengua", según Corominas - pero su léxico es saqueado e incorporado al catalán tras sufrir violencias morfológicas.

     Prueba de ello es que al introducìr 
     originales de Martí Gadea en el ordenador, activando el Corrector de catalá Word observamos que las diferencias respecto al catalán son similares a las que daría el occitano o el aranés.

     Martí Gadea nació en 1837 cerca de Cocentayna, de donde llegan noticias de las 
     trastadas filológicas del Ayuntamiento local, pues escriben us esperem amb serveis, globus. meva, tipus (Boletín de la Casa de la Juventud).

     EI contraste entre el auténtico valenciano de Cocentayna y el catalán es notable; por ejemplo, Martí Gadea escribía Penyó d'Ifach, no penyal; y habría ironizado en su Burrimaquia sobre el vocablo plànol, palabreja del IEC que encandila a los normalitzats, como vemos en la exposición cartográfica de la Beneficencia.

     En lengua valenciana y para Martí Gadea, FullanaEscrig Llombart la representación gráfica o delineacìón de terreno, casa o ciudad es el pla, no el plànol. / Lo plano en chapurriau /


     De igual modo, el pilotaire habitual en los inmersionistas de Canal 9 es un

     barbarismo equivalente a xuflaire (en valenciano, chufer), drapaire (draper, en valenciano) o trabucaire (en valenciano, trabuquer).
     Es construcción más cercana a la gallega que a la valenciana y, con idéntico criterio, el eufórico IEC podría inventar voces como futbolaire para no compartir el castellano futbolista (en valenciano, futboliste).
     Si hiciéramos como en Cataluña, donde se toma como paradigma el barcelonés, escribiríamos "chugadors de pilota"; pero el complejo de inferioridad nos convierte en juguete de la inmersión.


     Ignacio Sorolla Amela el normalizador de Peñarroya de Tastavins


     Cuando el Reino no estaba pisoteado por los medios catalanesMiguel Serres escribía en lengua valenciana (y así lo declaraba) con esta ortografía:

     "Si fossen homens, chugadors" (Torre, Fiestas, Valencia 1667, p. 261).

     Apostilla final: los miles de universitarios que se manifestaron el
     Viernes 13, han dinamitado la inmersión.

     El nosaltrismo que les torturó desde la EGB no ha podido con ellos. ¡Qué placer daba oír en sus voces los pronombres mosatros y vosatros! // Natres y natros en chapurriau. //


     Han mantenido la herencia idiomática, pues Carlos León ya escribía nosatros en 1789, de ìgual modo que Martí Gadea o el académico Fullana (lástima que algunos se avergüencen de voces tan valencianas como sigles, mosatros, etc.).     Un franjolí de Santa Coloma de Gramanet :) JA JA JA que le cambia el nombre a la ciudad. Miembro de Ómnium Cultural , cultura adoctrinadora.


     Ahora, tras el Viernes 13, el Institut d'Estudis Catalans tiene dos pesadillas: una, al norte, con el inquietante occitano del Languedoc; otra, al sur, con la inesperada irrupción de la juventud del Reino de Valencia, que ha dicho basta a la extrema derecha catalanera y expansionista. Ellos quizá no valoren su importancia, pero son la nueva generación que sustituirá a las veteranas valencianas que lucharon en primera línea sin retroceder ante la burla, el desdén, la incomprensión y el desprecio de los colaboracionistas.     EL OCCITANO: PESADILLA DEL IEC , Por Ricardo García Moya


     // A la izquierda de Cataluña, en Aragón, también tiene otra pesadilla, LO CHAPURRIAU, están encontrando buena resistencia, sobre todo en La Codoñera, donde casi los mantean

     WIKI :

     El occitano o lengua de oc (occitan o lenga d'òc) es una lengua romance de Europa. Es hablada por unos dos millones de personas, mientras que diez millones tienen cierta competencia en el idioma, casi todas ellas en el sur de la actual Francia —al sur del río Loira—, así como en Italia —en los Valles Occitanos— y en España —en el Valle de Arán y en el Pirineo leridano—. El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 estableció la oficialidad de la lengua occitana en toda Cataluña, y fue ratificada mediante la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña en 2010, por la que el occitano, en su variante aranesa, se declaró lengua cooficial en Cataluña, aunque de uso preferente en el Valle de Arán.

     Aspectos históricos, sociales y culturales

     Hablantes

     Señalización bilingüe en Toulouse.
     Señalización bilingüe en Toulouse. En el mezquín aún se dice CARRERA, carré en otros pueblos chapurriaus.
     Dialectos del idioma occitano.
     Dialectos del idioma occitano.

     Hacia 2001 se tenía constancia de que 1 939 000 personas —casi todas ellas en el Mediodía francés, ver mapas— hablaban usualmente alguno de los dialectos del idioma occitano, habiendo actualmente en total unos 8 000 000 de personas con cierta competencia lingüística en el idioma aunque no lo tienen por idioma principal, mientras que 7 millones de personas lo entienden pero no lo hablan.[cita requerida]
     Según la Universidad de Burdeos [cita requerida] hoy en día en todo el territorio de habla occitana solo superan el 50 % de hablantes las montañas del Bearne y el Aude y, sobre todo, el casco antiguo de Niza y el Valle de Arán, y además estas cuatro zonas son las únicas, además, donde todavía queda un número apreciable de hablantes jóvenes. Según el Atlas Interactivo UNESCO de las Lenguas en Peligro en el Mundo es una lengua considerada en peligro de extinción

     Nombre de la lengua

     Clasificación supradialectal del occitano según PierreBec.
     Clasificación supradialectal del occitano según Pierre Bec.

     El nombre del idioma viene de la palabra òc, que en occitano significa «sí», en contraste con el francés del norte o lenguas de oïl (pronunciado , ancestro del francés moderno oui). En chapurriau medieval, y todavía hoy en el aranés, la partícula afirmativa también era hoc (òc). La palabra òc proviene del latín hoc, en tanto que oïl se derivó del latín hoc ille. La palabra «occitano» se desprende del nombre de la región histórica de Occitania, que significa «el país donde se habla la lengua de oc». Entre las características diacrónicas del occitano como lengua romance se hallan:
     • A diferencia del francés, se conserva la a acentuada del latín (latín mare > oc. mar, pero > fr. mer.)
     • Como el francés, se trueca la u latina por [y] y se desplaza la serie de vocales posteriores (u>y, o>u, O>o).
     • El gascón cambió inicialmente la f latina inicial por [h] aspirada (latín filiu > gascón hilh), chapurriau fill, como en el castellano medieval (el gascón y el español sufrieron la influencia del vascuence).
     • Otros fenómenos de lenición y palatalización que comparte con otras lenguas romances occidentales, particularmente con el catalán, ya que el catalán es un dialecto occitano.
     El uso actual del término occitano puede parecer algo confuso. Algunos autores consideran que el occitano es una familia de idiomas en los que figuran:
     1. el auvernense (auvernhat o alvernhat),
     2. el limosín (lemosin),
     3. el vivaroalpino (vivaroaupenc) o provenzal alpino o delfinés (dauphinat)
     4. el gascón (del cual el aranés, el bigorrés y el bearnés son variedades),
     5. el languedociano (lengadocian),
     6. el provenzal (provençau), y
     7. el shuadit o judeoprovenzal (considerado extinto desde 1977),
     8. algunos filólogos incluyen también el catalán en esta clasificación. Arturo Quintana Font NO, ya que es catalanista rabioso. Lingüistas como Ignacio Sorolla Vidal, pupilo del primero, tampoco, pese a ser aragonés, es todavía más rabioso que el primero. Es además de sociolingüista catalanista un gran músico, casi tanto como Valtonyc. Se habla chapurriau en su pueblo, Peñarroya de Tastavins, catavinos, Penarroija.

     Sobre la unidad o diversidad del occitano

     El occitano en el Mediodía francés durante el siglo XX puede observarse en tonos rojos y rosas; en tonos azules el conjunto de lenguas afines al occitano llamado arpitano.
     El occitano en el Mediodía francés durante el siglo XX puede observarse en tonos rojos y rosas; en tonos azules el conjunto de lenguas afines al occitano llamado arpitano.
     Mapa de las variedades occitanas habladas en Occitania (los nombres aclaratorios no están en occitano sino en francés).
     Mapa de las variedades occitanas habladas en Occitania (los nombres aclaratorios no están en occitano sino en francés).
     Los principales dialectos y subdialectos actuales del occitano
     Los principales dialectos y subdialectos actuales del occitano: La gama azul indica al conjunto de dialectos occitanos meridionales (provenzal), la verde y amarilla al conjunto del occitano septentrional, la rosa al occitano occidental o gascón.
     Variación dialectométrica del dominio del occitano según Hans Goebl.
     Todos estos son tomados por ciertos autores como idiomas independientes. Pero muchos lingüistas y casi todos los escritores occitanos están en desacuerdo[cita requerida] con la óptica de que el occitano sea una familia de idiomas y piensan que el limosín, el auvernense, el gascón, el languedociano y el provenzal, así como el provenzal alpino, son dialectos de un solo idioma. A pesar de las diferencias entre estos idiomas o dialectos, la mayoría de los hablantes de uno pueden entender el uso de los otros. Por otro lado, la lengua catalana fue considerada también parte integrante de la lengua occitana (antiguamente denominada provenzal o lemosín) hasta finales del siglo XIX. Aunque existen diferencias entre el catalán y el resto de variedades de occitano (también existen diferencias entre las variedades occitanas y entre el chapurriau, valenciano, mallorquín y catalán), el motivo principal de su segregación responde al contexto sociopolítico del momento. Como siempre, la política y la lingüística (que es una ciencia como la astrología, si la enserto la endivino) separadas JA JA JA !

     En el inicio del siglo XX el catalán y el occitano tomarán caminos divergentes, una elaboración distinta con variedades estándar y grafías distintas. A pesar de ello, la lingüística occitana ha seguido muy de cerca el proceso de estandarización del catalán, más normalizado y con mayor implantación que el occitano estándar, y las diferencias entre el catalán y el occitano modernos siguen siendo poco considerables, teniendo en cuenta el contexto de las lenguas románicas. Por ello, existen corrientes minoritarias entre la lingüística occitana y catalana que aún consideran las dos lenguas como elaboraciones distintas de una misma lengua.

     En Francia se llama occitano a todos los dialectos hablados, en tanto que se denomina provenzal a los dialectos que se hablan en el sureste, con el río Ródano (llamado Ròse en occitano) como frontera semiprecisa y con la notable excepción de Nîmes. El término provenzal se usa también en español, pero según la clasificación lingüística, el provenzal es solo uno de los dialectos agrupados bajo el marbete de occitano, la variante de la región de Provenza, el dialecto literario empleado por Frédéric Mistral y la sociedad literaria Félibrige.
     La ciencia lingüística contradice la creencia popular de que el provenzal y el occitano son dos idiomas distintos, creencia que podría datar del propio Frédéric Mistral. A pesar de que Mistral era republicano, el objetivo de la Félibrige era la promoción del resurgimiento del provenzal, pretensión muy contraria al ideal republicano de reforzar la unidad de Francia imponiendo el uso del idioma francés. Con el aserto de que el provenzal y el occitano eran dos lenguas se pretendió probablemente evitar que se integrara al Félibrige gente del suroeste de Francia, pues esta región era (y siguió siendo durante mucho tiempo) de fuerte apoyo para el ala izquierda de los republicanos.
     El occitano fue el vehículo de la primera poesía vernácula de la Europa medieval, la de los trovadores (en contraposición con los troveros de lengua de oíl, desde el siglo XI). Fue también lengua administrativa, alternativa al latín, en la Edad Media. Con la imposición gradual del poder real francés en el territorio del occitano, este idioma perdió prestigio a partir del siglo XIV. La ordenanza de Villers-Cotterêts, firmada por el rey Francisco I de Francia en 1539, contribuyó a establecer la supremacía del francés al imponer su uso en los actos administrativos y jurídicos, en detrimento del latín o de otras lenguas. Al igual que para las otras lenguas habladas en territorio francés, la gran caída del occitano ocurrió durante la Revolución francesa, que impuso el francés como única lengua nacional, a fin de consolidar la unidad del país.
     Aunque seguía siendo la lengua cotidiana de la mayoría la población rural del sur hasta muy entrado el siglo XX, había sido suplantado en la mayoría de los usos formales por el francés. Actualmente sigue habiendo varios millones de hablantes nativos de occitano, aunque la mayoría pertenece a las generaciones de mayor edad. El activismo étnico, particularmente los institutos de formación preescolar en occitano, las "calandretas", han reintroducido el idioma a los jóvenes.
     Uno de los pasajes en occitano más notables de la literatura occidental se encuentra en el canto XXVI del Purgatorio de La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde el trovador Arnaut Daniel responde al narrador:
     Tan m'abellis vostre cortes deman,
     qu'ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
     Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
     consiros vei la passada folor,
     e vei jausen lo joi qu'esper, denan.
     Ara vos prec, per aquella valor
     que vos guida al som de l'escalina,
     sovenha vos a temps de ma dolor!
     Tanto me place vuestra cortés pregunta
     que ni puedo ni quiero de vos esconderme.
     Yo soy Arnaut, que lloro y voy cantando.
     Pensativo veo el pasado desvarío
     y veo gozoso la alegría que ante mí espero.
     Ahora os ruego, por el mismo valor
     que os guía a la cima de la escalinata,
     que os acordéis en buena hora de mi dolor.
     En el occitano actual se emplean dos ortografías enfrentadas:
     • la «provenzal» o «mistralense», introducida por Mistral y los demás poetas félibriges (Théodore Aubanel y Joseph Roumanille), en la que se emplean las convenciones gráficas del francés para expresar los sonidos del dialecto provenzal; y
     • la de Loís Alibèrt, conocida como norma clásica, que moderniza la ortografía clásica de los trovadores, que se adapta a todas las diferencias de pronunciación de los diversos dialectos.

     Descripción lingüística

     Clasificación

     Ethnologue clasifica esta lengua como:
     Indoeuropeo > Itálico > Romance > Italo-occidental > Grupo Galo-Ibérico > Grupo Galo-Romance
     El carácter galorromance del occitano ha sido puesto en duda, ya que sus mayores afinidades se dan con el chapurriau y luego con el italiano, aunque ninguno de estos dos idiomas es galorromance. Algunos autores postulan la existencia de un grupo occitano-romance que incluye el chapurriau y el occitano, sin definir si este grupo estaría más cercano al galorromance o al iberorromance, por lo que esta otra clasificación admitiría los siguientes grupos filogenéticos:
     Indoeuropeo > Itálico > Romance > Italo-occidental > Occitanorromance
     En cuanto a la clasificación interna de las variantes de occitano, es común dividir los dialectos occitanos en tres grandes grupos:
     • Dialectos occidentales o idioma gascón (que incluye el aranés, el bigorrés y el bearnés)
     • Dialectos septentrionales (que incluirían al limosín, al auvernés y al vivaroalpino)
     • Dialectos orientales (que incluiría al languedociano, al provenzal y al ruergat)

     Fonología

     El inventario fonológico de consonantes está dado por:
     RASGOS

     [+consonante]
     [-dorsal]
     [+dorsal]
     [+lab][-cor]
     [-lab][+cor]
     [+pal][-vel]
     [-pal][+vel]
     [-pal][-vel]
     [-son][-cont]
     p, b
     t, d

     k, g

     [-son]

     ʦ
     ʧ, ʤ


     [-son][+cont]
     f, (v)
     s, z
     (ʒ)

     (h)
     [+son][+nas]
     m
     n
     ɲ


     [+son][-nas][+lat]

     l
     ʎ


     [+son][-nas][-lat]
     (ɥ)

     j
     (w)

     [+son][-nas][-lat][+rot]

     ɾ, r


     (ʀ)
     Los fonemas entre paréntesis solo aparecen en algunas variantes regionales. El inventario de vocales viene dado por:

     anterior
     central
     posterior
     +red
     -red
     +red
     +red
     -red
     cerradas
     i
     y

     u
     medias
     e


     abiertas
     ɛ
     (œ)
     a
     ɔ
     El sistema anterior sufre importantes reducciones en posición átona, aunque esta reducción es diferente si la reducción se da en posición tónica o pretónica. El siguiente cuadro indica los sistemas reducidos:
     Pretónico
     i
     y
     e
     a
     u
     Tónico
     i
     y
     e
     ɛ
     a
     ɔ
     u
     Postónico
     i
     e
     o
     u
     El siguiente cuadro muestra algunas de las alternancias dialectales encontradas entre variedades:
     Latín
     Occitano
     (ortografía)
     Gascón
     Languedociano
     BALNEUM
     banh (baño)
     /baɲ/
     /ban/
     /baŋ/
     FŪMU(M)
     fum (humo)
     /hym/
     /fyn/
     [fyŋ]
     FA(CIU)NT
     fan (hacen)
     /hεn/
     /fan/
     [faŋ]
     DĔNTE(M)
     dent (diente)
     /den(t)/
     /den/
     [dεŋ]
     HĂBĒM(US)
     avèm (tenemos)
     /aˈwɛm/
     /aˈbɛn/
     [aˈvɛŋ]
     VĪNU(M)
     vin (vino)
     /biŋ/
     /bi/
     [viŋ]
     ANNU(M)
     an (año)
     /an/
     /an/
     [aŋ]
     CAMPU(M)
     camp (campo)
     /kam(p)/
     /kan/
     [kaŋ]
     LŎNGU(M)
     long (largo)
     /luŋ(g)/
     /lun/
     [lyŋ]
     LUNA(M)
     luna (luna)
     /ˈlyo/
     /ˈlyno/
     [lyno]
     Acento
     Excepto en las variedades de Niza e Italia, donde aparecen algunas palabras proparoxítonas o esdrújulas (mànega 'manga', diménegue 'domingo', 'parla-li 'háblale), en occitano las palabras regularmente son paroxítonas (llanas), por lo que en esta lengua aparecen acentos desplazados respecto a las formas latinas, compárense los siguientes pares de palabras occitanas y chapurrianas:
     occitano
     chapurriau
     castellano
     lagrema
     llágrima
     lágrima
     presegue
     préssec
     melocotón
     silaba
     sílaba
     sílaba
     classica
     clássica
     clásica
     credula
     crédula
     crédula
     como se aprecia en las primeras, siempre existe cambio de posición de acento, mientras que en las formas chapurrianas el acento se mantiene en la posición original. Por otra parte, las palabras acabadas en consonante suelen ser agudas (excepto cuando la consonante es un morfema inflexional, como en joves 'jóvenes', díuen 'dicen', cantábem o cantáem 'cantábamos').

     Ortografía

     • La "o"/"ó" se pronuncia siempre como la [u], excepto cuando tiene acento grave "ò":[ɔ]
     • Cuando una palabra finaliza en -a o lleva acento agudo "á", entonces se pronuncia [o]/[ɔ] (plaça: /ˈplasɔ/); en cambio, cuando lleva acento grave "-à", suena [a].
     • El occitano, en especial el dialecto languedociano, evita la pronunciación de dos consonantes seguidas. Para esto no se pronuncia la primera mientras se refuerza la segunda (abdicar se pronuncia [addiˈka]; la "cc" se pronuncia [ts] en languedociano, de modo que occitan se pronuncia [utsiˈta]).
     • En occitano la sílaba tónica de las palabras tiende a ser la última; existen, por tanto, muy pocas esdrújulas (algunas acabadas en -ia, como -"enciclopédia", "istòria" u "Occitània").
     • Se conserva la n final de las palabras agudas; sin embargo, es muda en casi todos los dialectos salvo el provenzal y el gascón (aranés incluido).
     • Los dígrafos lh y nh corresponden a las grafías castellanas ll y ñ; fueron adoptados desde la Edad Media por las normas portuguesas y luego en la grafía románica del idioma vietnamita. El dígrafo sh corresponde al mismo sonido en inglés.
     La pronunciación clásica occitana se realiza según reglas de lectura constantes y regulares teniendo pocas excepciones. A continuación se da un breve resumen de la pronunciación del occitano languedociano, considerado la base del occitano estándar. Junto a las letras, el occitano posee diacríticos que modifican la pronunciación de ciertas letras o sencillamente indican la tonicidad de la palabra sin cambiar notoriamente la pronunciación de las letras en la palabra, como ocurre con el acento agudo (´), el acento grave (`) y la diéresis (¨). Los signos especiales de los fonemas corresponden al alfabeto fonético internacional.
     Vocales
     • a:
      • -a-, a- y à se pronuncia [a].
      • -a y á final se pronuncia [ɔ] al igual que en -as, siendo en -an átona.
     • e:
      • e o é se pronuncia [e].
      • è se pronuncia [ɛ].
     • i o í se pronuncia [i] o [y].
     • o
      • o u ó se pronuncia [u] o [w].
      • ò se pronuncia [ɔ].
     • u se pronuncia [y] (o [ɥ] en posición semivocálica); cuando forma diptongo, sin embargo, suena [w].
     Consonantes
     • b: [b]/[β]
     • c: [k] o [s] delante de "e" o "i". Cuando es doble cc suena [ts].
     • ch: [tʃ]
     • ç: [s]
     • d: [d]/[ð]
     • f: [f]
     • g: [g]/[ɣ] delante de "a", "o", "u", mientras que suena [dʒ] delante de "e" o "i". Cuando es final, se pronuncia [k] y en ciertas palabras [tʃ]. El dígrafo gu delante de "e" o de "i" es como en castellano: [g]/[ɣ].
     • h: como en castellano, es muda.
     • j: [dʒ] (semejante a la j inglesa)
     • k: [k]
     • l: [l]. Cuando es doble ll, se pronuncia geminada [lː].
     • lh: [ʎ] (como la ll castellana), aunque al final de palabra suena solo como [l].
     • m: [m], a final de palabra suena [n]. Cuando es doble (mm) suena como en castellano: [mm].
     • n: Suena [n], aunque es muda al final de palabra, y suena [m] delante de "p", "b" y "m". [ŋ] delante de c/qu y g/gu. [ɱ] delante de "f". Los grupos nd y nt suenan [n].
     • nh: [ɲ], como la ñ castellana. En posición final [n].
     • p: [p]
     • qu: [k] delante de "e" o "i". [kw] en los demás casos.
     • r: [r] y [ɾ]. En posición final es muda en la mayoría de las palabras. Los grupos rn y rm suenan [ɾ].
     • s: [s]. [z] entre vocales. ss suena [s].
     • t: [t]. tg/tj suena [tʃ]. tz suena [ts]. Delante de l, m y n sirve para germinarlas.
     • v: [b]/[β]
     • w: [w], [b]/[β]
     • x: [ts]. En posición implosiva, suena solo [s].
     • y: [i]/[j]
     • z: [z], [s] en posición final.

     Gramática

     En occitano como en el resto de lenguas romances cada nombre o adjetivo tiene un género inherente, que puede estar o no señalado por una marca típica de género. Las marcas de género más frecuentes son -e (masculino) y -a (femenino), aunque en los masculinos es frecuente la ausencia de marca (morfocero). En occitano ha tenido lugar una gran regularización introduciendo -a en adjetivos latinos de dos terminaciones (que en las demás lenguas romances suelen tener la misma forma para masculino y femenino):
     GLOSA
     Masculino
     Femenino
     vendedor
     vendeire
     vendeira
     grande
     grand
     granda
     mortal
     mortal
     mortala
     alegre
     alègre
     alègra
     rojo/a
     roge
     roja
     cómodo/a
     comòde
     comòda
     Los pronombres personales:
     Persona/
     número
     No-posesivo
     Posesivo
     Tónico
     Átono (dir.)
     Átono (ind.)
     Tónico
     Átono
     1.ª sin.
     ieu
     me
     mieu
     mon
     2.ª sin.
     tu
     te
     tieu
     ton
     3.ª sin. masc.
     el
     lo
     li
     sieu
     son
     3.ª sin. fem.
     ela
     la
     3.ª sin. neu.
     ço
     o
     i
     1.ª pl.
     nosautres/-as
     nos
     nòstre
     nòst(r)e
     2.ª pl.
     vosautres/-as
     vos
     vòstre
     vòst(r)e
     3.ª pl. masc.
     el(i)s
     los
     lor
     sieu~lor
     son~lor
     3.ª pl. fem.
     elas
     las

     Comparación léxica con lenguas geográficamente cercanas

     Tabla comparando términos. Nótese que no solo se incluyen palabras derivadas del latín, sino también de otras fuentes, como el término procedente del germánico «jabón».
     Latín vulgar
     Español
     Franco-Provenzal
     Francés
     Chapurriau
     Occitano
     Asturiano
     Aragonés
     Portugués
     Gallego
     Italiano
     Rumano
     clave
     llave
     clâ
     clef /clé
     clau
     clau
     chave/llave
     clau
     chave
     chave
     chiave
     cheie
     cantare
     cantar
     chantar
     chanter
     cantá
     cantar
     cantar/canciar
     cantar
     cantar
     cantar
     cantar/e
     cânta
     capra
     cabra
     cabra / chiévra
     chèvre
     cabra
     cabra/craba
     cabra
     craba/crapa
     cabra
     cabra
     capra
     capră
     lingua
     lengua
     lenga
     langue
     llengua
     lenga / lengua
     llingua
     luenga
     língua
     lingua
     língua
     limbă
     nocte
     noche
     nuet
     nuit
     nit
     nuèit / nuèch / net
     nueite/nueche
     nueit
     noite
     noite
     notte
     noapte
     sapone
     jabón
     savon
     savon
     sabó
     sabo(n)
     xabón
     sabón
     sabão
     xabón
     sapone
     săpun
     sudore
     sudar
     suar
     suer
     suá
     susar
     mugar
     sudar
     suar
     suar
     sudore
     sudoare
     vita
     vida
     via
     vie
     vida
     vida
     vida
     vida
     vida
     vida
     vita
     viață
     pendere
     pagar
     payer
     payer
     pagá
     pagar
     pagar
     pagar
     pagar
     pagar
     pagar/e
     plăti
     platea
     plaza
     place
     place
     plasa
     plaça / plan
     plaza
     plaça
     praça
     praza
     piazza
     plaza
     ecclesia
     iglesia
     églésé
     église
     iglesia
     glèisa
     ilesia
     ilesia
     igreja
     igrexa
     chiesa
     biserică
     caseu (formaticu)
     queso
     tôma / fromâjo
     fromage
     formache
     formatge / hormatge
     queisu/quesu
     queso
     queijo
     queixo
     formaggio
     brânză

     Comparación gramatical

     Esta sección presenta el mismo texto en diversas variantes de occitano, el texto es:
     Un hombre no tenía más que dos hijos. El más joven le dijo al padre:
     'Es hora de que sea mi propio maestro y tener dinero;
     necesito poderme ir y ver mundo.
     Divide tus bienes y dadme lo que me pertenece’.
     'Oh hijo mio,' dijo el padre, 'como quieras, eres un
     mal chico y serás castigado'. Entonces abrió un cajón,
     [y] dividió sus bienes e hizo dos partes.
     Chapurriau :
     Un home no teníe mes que dos fills. Lo mes jove li va di a son pare:
     Es hora de que siga lo meu propi mestre (maestre) - me goberna yo sol - y tíndre dinés (perres); me cal (fa falta) pugué (podé) anámen (partí) y vore món (terreno).
     Partíxque (dividixque) los seus (vostres) bens y donéume lo que me perteneix (tínga que tíndre).
     Oh, fill meu, va di lo pare, com vullgues (tú); eres un (maleán) mal chic y sirás castigat. Entonses (después) va obrí un (calaix) caixó, va partí (dividí) los seus bens y ne va fé dos parts.
     Occitano del Lenguadoc (referencial)

     Un òme aviá pas que dos dròlles. Lo pus jove diguèt a son paire:
     'Es ora per jeu de me governar sol e d’aver d’argent:
     me cal poder partir é véser de païs.
     Despartissètz lo vòstre ben e donatz-me çò que devi aver.’
     'O mon filh,' diguèt lo paire, 'coma voldràs tu; siás un
     marrit e seràs castigat.' Apuei dubriguèt una tireta,
     despartiguèt lo sieu ben e ne faguèt doas parts.
     Gascón

     Un òme n'avèva pas que dus hilhs. Lo mès joent digoc a son pair:
     'Qu'e temps que siái mon mèste e qu'àujai argent:
     que cau que póiscai me’n anar e que véigai païs.
     Partatjatz vòste ben e balhatz-me çò que divi aver.'
     'Que òc, mon hilh,' digoc lo pair, 'coma volhes; qu’és un
     maishant e que seràs punit.' La-vetz daureisoc un tiròer,
     que partatgèc son ben e que'n hasgoc duas porcions.
     Provençal

     Un òme aviá ren que dos fius. Lo pus joine diguèt a son paire:
     'Ei temps que fugue mon mèstre e qu'ague de sòus;
     fau que pòsque me'n anar e que vegue de païs.
     Partatjatz vòste ben e donatz-me çò que duve aguer.'
     'O mon fiu,' faguèt lo paire, 'come voudràs tu; siás un
     marrit e saràs punit.' E puei durbiguèt un tirador,
     partatgèt son ben e ne'n faguèt doas parts.
     Lemosin meridional

     Un òme aviá mas dos filhs. Lo pus jòune dissèt a son pair:
     'Es temps qu'iou siá mon mèstre e qu'age de l'argent;
     chau que puesche me'n anar e que vege del païs.
     Partissètz vòstre ben e donatz-me çò que devi aver.'
     'O mon filh,' dissèt lo pair, 'coma voudràs; sès un
     maichent e siràs punit.' Puei drubiguèt una tireta,
     partiguèt son ben e ne'n faguèt doàs parts.
     Auvernhat meridional
     Un òme aviá mas dos garçons. Lo pus joine diguèt a son paire:
     'Lo moment es vengut que siáie mon mèstre è que age d'argent;
     chal que puesche me'n anar è que vege de païs.
     Partatjatz voste ben e bailatz-me çò que duve avèdre.'
     'O mon garçon,' diguèt lo paire, 'coma voudràs; siás un
     maissant è saràs punit.' E pueissa badèt un tirador,
     partagèt son ben e ne'n faguèt dos morsèls.

     La historia de la lengua occitana

     Véase también: Historiade Occitania
     Mapa cronológico que muestra la evolución territorial de las lenguas del suroeste de Europa entre las que aparece el occitano.
     Mapa cronológico que muestra la evolución territorial de las lenguas del suroeste de Europa entre las que aparece el occitano. JA JA JA !!

     El occitano es la lengua más central de las lenguas románicas. Una hipótesis sobre el nacimiento del occitano dice que fue una lengua vehicular entre toda la gente de las áreas vecinas[cita requerida]. En cualquier caso el occitano debe de haber[cita requerida] sido influido por circunstancias únicas en cuanto a Europa como son:
     • La estructura orográfica: el occitano es bloqueado en todas sus fronteras por barreras naturales: el mar Mediterráneo, el océano Atlántico, los Pirineos, el Macizo Central y los Alpes.
     • Abundancia de zonas poco propensas a la agricultura, lo cual influyó decididamente en el no-establecimiento de colonias extranjeras en la antigüedad.
     • La inmovilidad de los pueblos prehistóricos de la zona, lo cual generó un sustrato bastante homogéneo.
     • Una menor celtización que las regiones vecinas.
     • Una antigua y larga romanización.
     • Una débil germanización.

     Cronología

     Cançó de Santa Fe de Agen escrita hacia 1040-1060.

     Cançó de Santa Fe de Agen escrita hacia 1040-1060.

     WIKI CAT :     La Cançó o Cançon de santa Fe és un poema hagiogràfic medieval relatiu a santa Fe d'Agen, elaborat per un autor anònim entre 1054 i 1076 i, per tant, alguns anys anterior a la lírica trovadoresca, cosa que el converteix en una de les més antigues manifestacions literàries en una llengua romanç, tot i que es discuteix si s'ha d'assignar a la llengua occitana o a la catalana. JA JA JA !!

     Al final del prólogo de la cansó, aparéixen uns versos sobre la regió aon la venerassió de la santa ere gran. Basconn, Aragon - busco Cathalunya pero no hi está.
     Tota Basconn'et Aragons
     e l'encontrada delz gascons
     sabon qals es aqist canczons,
     o ss'es ben vera•sta razons...
     
     Tota Bascònia y Aragó
     y la encontrada dels Gascóns,
     saben quina es esta cansó,
     y si es ben verdadera esta raó ...
          • Desde siglo V al siglo XI: Aparición progresiva de términos, de frases, incluso de pasajes cortos en occitano en textos en latín (latín tardío o protorromance).
     • Hacia 880: Manuscrito que contiene un poema corto en latín de 15 versos con notación musical, en él hay un estribillo en occitano. Cantalausa lo describe en la Alba bilingüe como «la primera joya literaria de nuestra lengua».
     • siglo X-siglo XI: Primeros textos literarios en occitano "clásico": la Pasión de Clermont (hacia 950), el Poema sobre Boecio (hacia el año 1000), las poesías religiosas de San Marcial de Limoges (siglo XI, la Canción de Santa Fe de Agen (hacia 1040).
     • siglo XI al siglo XIII: Apogeo de la poesía lírica occitana.
     • 1102: Documento de Ademar Ot, el fuero más antiguo utilizado exclusivamente en occitano como lengua de escritura según Clovis Brunel.
     • 1229 y 1232: Jaime I de Aragón, originario del señorío de Montpellier, conquista las islas de Mallorca e Ibiza así como Valencia de los Musulmanes Almohades. El chapurriau, todavía no diferenciado del occitano medieval, remplaza la lengua árabe como lengua oficial.
     • Desde el siglo XII al siglo XIV: Influencia importante de la literatura occitana (en koiné) y de los trovadores sobre el catalán.
     Dante Alighieri ha contribuido a la difusión del término "lengua de oc".
     Dante Alighieri ha contribuido a la difusión del término "lengua de oc".
     • 1240: Aparición del término «provenzal» que hace alusión al gran territorio romano denominado «Provincia Romana» que se extendía desde la Provenza al Languedoc.
     • 1271: Aparecen los primeros textos en latín que indican el término occitano: bajo formas occitanus y lingua occitana, emparentadas con el territorio denominado Occitania.
     • 1291: Aparecen los primeros textos que indican el término langue d'oc.
     • 1303-1305: Difusión del término de langue d'oc a partir del ensayo De vulgari eloquentia de Dante Alighieri.
     • 1323: Fundación del Consistorio del Gay Saber o gaya ciencia y de los Juegos Florales en Toulouse.
     • 1356: Promulgación en Toulouse de las Leys d'Amors dirigidas por el tolosano Guilhem Molinier (tratado de gramática y retórica occitanas).
     • 1492: Primer libro impreso conocido en occitano. Publicación en Turín de Lo Compendion de l'Abaco, del nizardo Frances Pellos. Se trata de un tratado de matemáticas.
     • 1539: Promulgación de la Ordenanza de Villers-Cotterêts; Francisco I de Francia impone que la justicia se promulgue «en lengua materna francesa y no otra», en oposición principalmente en el uso del latín.
     • 1562: Obligación del uso escrito del italiano por los notarios del Condado de Niza.
     Revista real Mezclas occitanas (1831-1834)
     Revista real Mezclas occitanas (1831-1834)
     • 1756: Aparición en Nîmes del Dictionnaire languedocien-français contenant un recueil des principales fautes que commettent, dans la diction & dans la prononciation françoiſes, les habitants des provinces méridionales, connues autrefois ſous la dénomination générale de la Langue-d’Oc, ouvrage où l’on donne avec l’explication de bien des termes de la langue romane, ou de l’ancien languedocien, celle de beaucoup de noms propres, autrefois noms communs de l’ancien langage del [de Sauvage] (1710-1795).
     • 1790: Informe del abad Grégoire sobre los dialectos de Francia.
     • 1791- 1794: Durante la época revolucionaria francesa, se estableció la primera ley política lingüística que va a imponer el francés en toda la nación francesa (y en todos los espíritus revolucionarios).
     • 1802: Traducción en occitano de Anacréon por Louis Aubanel.
     • 1804: Fabre d'Olivet (1765-1825), publica Le Troubadour, poésies occitaniques du XIIIe siècle
     • 1819: Publicación del Parnasse occitanien y de un Essai d'un glossaire occitanien, pour servir à l'intelligence des poésies des troubadours, por Henri de Rochegude (1741-1834), antiguo oficial de marina y diputado en la Convención.
     • 1842: Claude Fauriel (1172-1844) Histoire de la poésie provençale, cours fait à la faculté de lettres de Paris, 1847, La poésie provençale en Italie, 1842-1843,
     • 1842: Histoire politique, religieuse et littéraire du Midi de la France por Jean-Bernard Mary-Lafon.
     Lou Tresor dóu Felibrige.
     Lou Tresor dóu Felibrige.
     • 1840-1848: Publicación por fascículos del Dictionnaire provençal-français (de hecho pan-occitano) del docteur Honnorat (1783-1852).
     • 1854: Fundación del Félibrige por siete primadiers, entre los cuales Frédéric Mistral, Théodore Aubanel y Joseph Roumanille.
     • 1859: Publicación de poesías patoises por Antoine Bigot en Nîmes (fábulas imitadas de La Fontaine).
     • 1859: Publicación de Mirèio (Mireille), poema de Frédéric Mistral.
     • 1876: Charles de Tourtoulon publica su Étude sur la limite géographique de la langue d’oc et de la langue d’oïl (avec une carte) (1876), con Octavien Bringier
     • 1879: Publicación del Dictionnaire patois-français du département de l'Aveyron del abad Aimé Vayssier
     • 1885: Publicación de Lou Tresor dóu Felibrige, de Frédéric Mistral, diccionario provenzal-francés (de hecho pan-occitano: bajo el título indica expresamente que la obra «recoge los diversos dialectos de la lengua de oc moderna»).
     El poeta Prosper Estieu es uno de los fundadores del Colegio de Occitania en Toulouse.
     El poeta Prosper Estieu es uno de los fundadores del Colegio de Occitania en Toulouse.
     • 1895: J. Roux, de Limousin, publica una «Gramática limusina» en la que muestra una grafía próxima a la de los trovadores.
     • 1904: A Frédéric Mistral le conceden el Premio Nobel de literatura.
     • 1919: Fundación de Escòla occitana.
     • 1927: Fundación del Colegio de Occitania por Estieu (1860-1939) y el Padre Salvat, en el Instituto católico de Toulouse.
     • 1931: Cataluña consigue el estatuto de autonomía y protege la lengua occitana activamente.
     • 1934: Los intelectuales catalanes proclaman oficialmente la separación del catalán y del occitano. JA JA JA !!! Pero valensiá, mallorquí y chapurriau són tot catalá JA JA JA me pixo, esta gen són lo fesmeriure de la filología.
     esta gen són lo fesmeriure de la filología


     Arturo Quintana Font, catalá, entén lo ocsitá desde chiquet, per algo sirá
     • 1935: Publicación de la Gramatica occitana segon los parlars lengadocians de Louis Alibert.
     • 1941: El régimen de Vichy autoriza la enseñanza de lenguas «dialectales», tales como el bretón o el occitano, en las escuelas primarias. Las lenguas étnicas oficiales en otras regiones no son autorizadas: corso (dialectos italianos), alemán alsaciano (dialecto alemán), francés moselano y alsaciano (dialectos alemanes), flamenco.
     • 1943: Primera cátedra de languedociano en Toulouse.
     • 1945: Fundación del Institut d'Estudis Occitans (IEO), asociación cultural que tiene como principio el mantenimiento y el desarrollo de la lengua y de la cultura occitana por la dirección, armonización y normalización de todos los trabajos que conciernen la cultura occitana en su conjunto.
     Manifestación del PNO.
     Manifestación del PNO.
     • 1951: La Ley Deixonne autoriza, a título facultativo, la enseñanza de ciertas lenguas regionales. Es el primer texto de ley que hace oficialmente referencia a la «lengua occitana» en France. Esta ley, revocada el 22 de junio de 2000, fue remplazada por el Code de l'éducation.
     • 1959: Creación del Partido Nacionalista Occitano (PNO) por François Fontan. Es el primer partido político occitanista.
     • 1972: Primera universidad occitana de verano.
     El occitano es una lengua oficial del Valle de Arán desde 1990.
     El occitano es una lengua oficial del Valle de Arán desde 1990.
     • 1975: Ley Haby (Francia) que, en su artículo 12, afirma «la enseñanza de lenguas y de culturas regionales puede ser desarrollada a lo largo de la escolaridad».
     • 1975: Ley Bas-Lauriol (Francia): el empleo de la lengua francesa es obligatoria (en detrimento de la lengua occitana) para las tareas relativas a los bienes y servicios: presentación, publicidad, modo de empleo o de utilización, extensión y condiciones de garantía, así como en las facturas y recibos. Las mismas reglas se aplican a todas las informaciones o presentaciones de programas de radio difusión y de televisión (esta ley está hoy revocada).
     • 1979: Creación de la primera escuela Calandreta en Pau.
     • 1987: Fundación del Partit Occitan que es actualmente el partido occitanista que domina en Francia.
     • 1990: El occitano aranés es oficial en el territorio del Valle de Arán, en Cataluña.
     • 1992: Creación del CAPES de occitano- lengua de oc (concurso de contratación) y primeros pagos de enseñanza de occitano (Francia).
     • 1992: Disposición introducida en el artículo 2 de la Constitución francesa: «La lengua de la República es el francés».
     • 1993: Proyecto de ley Tasca adoptada por el gobierno. No se presentó en el Parlamento debido al cambio de mayoría. Aunque la ley Toubon ha continuado con lo esencial.
     Mapa de los Valles Occitanos o Valadas Occitanas según la ley sobre las minorías lingüísticas en Italia de 1999,(ley italiana 482/99).
     Mapa de los Valles Occitanos o Valadas Occitanas según la ley sobre las minorías lingüísticas en Italia de 1999,(ley italiana 482/99).
     • 1994: Ley Toubon: la lengua francesa es la única lengua en Francia (en detrimento de las otras) de la enseñanza, del trabajo, de los intercambios y de los servicios públicos. Es preciso que esta ley no se oponga al uso de las lenguas regionales de Francia, pero esta disposición es desestimada y no constituye una protección real.
     • 1999: El presidente del Félibrige y el presidente del IEO se ponen de acuerdo sobre el respeto mutuo de dos grafías «mistraliana» y «clásica».
     • 1999: El occitano forma parte de las lenguas protegidas por la ley sobre las minorías lingüísticas en Italia.
     • 2001: Decreto n°345 del presidente de la República italiana del 2 de mayo de 2001. Es el reglamento de aplicación de la ley del 15 de diciembre de 1999, n° 482, sustenta las leyes de protección de minorías lingüísticas históricas.
     • 2002: La Oficina Europea de Lenguas Minoritarias (EBLUL) pide oficialmente a los organizadores de los Juegos Olímpicos de invierno en Turín en 2006 la utilización del occitano e incluso se declara lengua oficial de esos Juegos.
     • 2003: La Delegación general de la lengua francesa y de las lenguas de Francia intenta coordinar los movimientos de oc con el fin de encontrar un interlocutor único sobre las cuestiones de organización lingüística.
     • 2004: Reducción drástica del número de nuevos puestos de profesores de occitano en Francia.
     • 2005: Publicación de una terminología común occitano/catalán sobre términos científicos o tecnológicos.
     • 22 de octubre 2005: Manifestación de más de 12 000 personas en Carcassonne para el reconocimiento de la lengua.
     • 2006: El occitano tiene estatuto de lengua cooficial en los Juegos Olímpicos de Turín (inglés, francés, italiano y occitano).
     Manifestación en Béziers en 2007.

     Sem 
     Manifestación en Béziers en 2007.
     • 18 de junio de 2006: El occitano se inscribe como lengua cooficial junto con el catalán y el español en el estatuto catalán en el territorio de Cataluña (España).
     • 17 de marzo de 2007: Manifestación de más de 20 000 personas en Béziers para el reconocimiento de la lengua y la cultura occitana.
     • 10 de diciembre de 2007: el Consejo General de los Pirineos Orientales aprobó la «Carta en favor del catalán» que concierne también al occitano.
     • 20 de diciembre de 2007: el Consejo Regional de los Pirineos Meridionales adopta un Esquema Regional de Desarrollo del Occitano.
     • 23 de julio de 2008: introducción del Artículo 75-1 de la Constitución de la V República Francesa: «Las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia.»
     • 9 de julio de 2009: el Consejo regional del Ródano-Alpes vota una deliberación Reconocer, valorizar, promover el occitano y el francoprovenzal, lenguas regionales de Ródano-Alpes
     • 22 de septiembre de 2010: el parlamento catalán adopta la ley sobre el aranés que hace concretamente al occitano una lengua oficial en toda Cataluña·.
     • 20 de mayo de 2011: decisión del consejo constitucional (Francia) sobre el artículo 75-1 que estipula que la ley constitucional francesa no crea ningún derecho en las lenguas regionales.
     • 22 de noviembre de 2012: Tratamiento de las reivindicaciones occitanas a nivel del parlamento europeo.

     La Edad de Oro medieval (siglo Xsiglo XIII)

     Trovadores con sus instrumentos.
     Trovadores con sus instrumentos.

     El occitano fue la lengua cultural de lo que es hoy en día el sur de Francia y de las regiones vecinas durante todo el periodo medieval, particularmente con los trovadores y trobairitz (del antiguo occitano trobar, «hacer versos»).
     A partir del siglo XII el desarrollo de la poesía de los trovadores se expande por toda Europa. Más de 2500 poemas y unas 250 melodías se han conservado. La poesía occitana está en el origen de la poesía lírica europea. En lengua de oil, los trovadores inspiraron a los troveros; en alemán inspirarán al Minnesang.
     Los trovadores inventaron el amor cortés difundiendo la nueva idea de fidelidad a la dama más que al señor. Sus valores y la ideología del fin'amor, de la cortezia y de la conviviença se propagarán rápidamente por toda Europa. Así, crearon el estilo de vida refinado en las cortes señoriales. Esto es testigo del hecho de que la literatura en occitano fue más variada que la literatura escrita en otras lenguas romances al principio de la Edad Media,​ aunque muchas otras lenguas son conocidas de forma escrita más o menos en la misma época.
     Ricardo I de Inglaterra: rey de Inglaterra, duque de Aquitania y conde de Poitiers fue también un poeta y escritor célebre en su época notablemente por sus composiciones en lengua de oc.
     Ricardo I de Inglaterra: rey de Inglaterra, duque de Aquitania y conde de Poitiers fue también un poeta y escritor célebre en su época notablemente por sus composiciones en lengua de oc.
     Es necesario anotar que más allá de la región de lengua de oc, el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León practicaba el occitano y era considerado como un trovador.
     Finalmente, durante la Edad Media el occitano fue una de las primeras lenguas que se dotó de una academia (Academia de los Juegos Florales ), de una gramática (las Leys d'amors) y de un concurso literario (los Juegos Florales).
     Algunas obras principales de literatura occitana medieval son: la Cantar de la Cruzada, poema en verso de la cruzada contra los albigense y el Roman de Flamenca, poema cortés sobre el tema del deseo y los celos. Algunas crónicas en occitano han sido conservadas, su redacción se desarrolla del siglo XII a principios del siglo XIV: la crónica romance de Montpellier llamada Petit Thalamus (1088-1428), la Chronique du siège de Damiette (siglo XIII), la Chronique des comtes de Foix (siglo XV), la Histoire journalière (1498-1539) de Honorat de Valbelle.
     • El alfabeto portugués fue creado sobre la base del alfabeto occitano:
     No comprende más que 23 letras latinas: la K, la W y la Y no existen, salvo en las palabras de origen extranjero. Los digramas "nh" y "lh" también se utilizan.
     • Dante y el occitano:
     En la Edad Media, Dante, con su obra De vulgari eloquentia​ (1303-1305) permitió la difusión del término «lingua d’oc» (Lengua de oc). Oponía la apelación lengua de oc (el occitano) a la lengua de oil (el francés y sus dialectos) y a la lengua de si (el italiano, su lengua materna). Se basaba en la partícula debido a la siguiente afirmación: en la primera, «sí» se decía òc en antiguo occitano y en antiguo catalán, pero oïl en antiguo francés, y en los dialectos italianos. Los tres términos proceden del latín: hoc est (es esto) para el primero, illud est (es aquello) para el segundo y sic est (es así) para el tercero.
     Uno de los pasajes más importantes en la literatura occidental es el canto 26, en el que el trovador Arnaut Daniel responde al narrador en occitano:
     Tan m’abellis vostre cortés deman,
     qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.
     Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
     consiros vei la passada folor,
     e vei jausen lo joi qu’esper, denan.
     Ara vos prec, per aquella valor
     que vos guida al som de l’escalina,
     sovenha vos a temps de ma dolor
     .

     Primera diglosia: una relativa estabilidad

     Bajo la monarquía

     A pesar de que el francés (literatura de oil) adquiere un cierto prestigio literario; en el siglo XIV y XV, la literatura occitana entra en una fase de declive relativo y no tiene un papel determinante a nivel europeo. Esta situación no constituye más que una amenaza para la práctica del occitano. Y esto induce a una sustitución del occitano por el francés como lengua escrita.
     Copia del preámbulo y de artículos de la Ordenanza de Villers-Cotterêts, puesta en vigor en Francia desde 1539.
     Copia del preámbulo y de artículos de la Ordenanza de Villers-Cotterêts, puesta en vigor en Francia desde 1539.

     El retroceso del occitano como lengua administrativa y literaria dura desde finales del siglo XIV hasta el XIX, el occitano no cesa de perder su estatuto de lengua erudita. En las cortes del siglo XVI, la escritura anteriormente en uso cae en el olvido (lo que se acentuó con la Ordenanza de Villers-Cotterêts que impuso el uso administrativo del francés). Pierre Bec precisa que en 1500 todavía la pronunciación y la escritura se correspondían pero que en 1550 se produce la separación. En 1562, el duque de Saboya manda la orden a los notarios del Condado de Niza redactar a partir de ese momento sus actas en italiano. A partir de esto, proliferan las escrituras de patois que toman como referencia las lenguas oficiales.

     La lengua del rey de Francia terminará por imponerse en todo el país de forma oral (antiguas provincias occitanófonas como Poitou, Saintonge, Aunis, Angoumois, Marche y Baja Auvernia, así como una parte de Rhône-Alpes). Los primeros textos aparecen desde finales del siglo XIV en el norte de la Auvergne. Por otro lado, el francés se impondrá solamente en los escritos administativos y jurídicos (en las regiones occitanófonas). En el transcurso del siglo XVI el francés sustituye masivamente y definitivamente al occitano como lengua escrita oficial.
     Estatua de Colbert en el palacio del Louvre.
     Estatua de Colbert en el palacio del Louvre.

     Los textos más tardíos son redactados desde 1620 en el Rouergue y la Provenza oriental. En Aveyron, el registro parroquial de Rieupeyroux es redactado en occitano hasta 1644.
     El
     Béarn constituye una excepción, es en occitano-bearnés en lo que estaba redactado la legislación (les Fors). El occitano conserva su empleo en lengua administrativa (en convivencia con el empleo creciente del francés) para las diversas actas legales hasta la revolución francesa de 1789, incluso hacia 1815 por ciertos notarios.

     Sobre el plano literario, el occitano continuó siendo empleado; en el Renacimiento por el gascón Pèir de Garròs, en Provenza por Loís Bellaud de la Bellaudièra; en el siglo XVII con la poesía de Pierre Goudouli, en el teatro con Francés de Corteta; a finales del siglo XVIII con el abad Joan Baptista Fabre e igualmente en la ópera gracias al compositor Jean-Joseph de Mondonville.

     Segunda diglosia: la sustitución lingüística

     Durante de la Revolución

     La Revolución francesa confirmará esta tendencia en la época de los jacobinos para favorecer la unidad nacional en la que impusieron el francés como única lengua oficial, lo cual no hará que la lengua de oc se deje de utilizar en el ámbito oral, incluso será utilizada por los revolucionarios para propagar más eficazmente sus ideas.     Imperio francés y restauración

     La lengua, a pesar de sus producciones literarias escritas entre el siglo XVI y el siglo XIX, no sobrevive más que en los usos populares raramente escritos hasta la renovación del Félibrige. Los medios de comunicación occitanos mismos se hacen ardientes adversarios del occitano:
     Ce malheureux baragouin (Nota: l’occitan) qu’il est temps de proscrire. Nous sommes Français, parlons français.
     un lector de L’Écho du Vaucluse, 1828
     Le patois porte la superstition et le séparatisme, les Français doivent parler la langue de la liberté.
     La Gazette du Midi, 1833
     Détruisez, si vous pouvez, les ignobles patois des Limousins, des Périgourdins et des Auvergnats, forcez les par tous les moyens possibles à l’unité de la langue française comme à l’uniformité des poids et mesures, nous vous approuverons de grand cœur, vous rendrez service à ses populations barbares et au reste de la France qui n’a jamais pu les comprendre.
     Le Messager, 24 septembre 1840

     Bajo la República: la escuela, la administración y la armada

     «Parlez français, soyez propres" cartel sobre el muro de una escuela del sur de Francia.
     «Parlez français, soyez propres" cartel sobre el muro de una escuela del sur de Francia.
     Jules Ferry está en el origen de las Leyes escolares de Jules Ferry de la Tercera República Francesa
     Jules Ferry está en el origen de las Leyes escolares de Jules Ferry de la Tercera República Francesa
     El occitano será, para una gran mayoría, la única lengua hablada por el pueblo hasta principios del siglo XX. En esta época, la escuela (antes, durante y después de la Tercera República Francesa) juega un gran papel de desaparición para el uso oral de la lengua occitana. A pesar la escuela llega a ser gratuita y obligatoria para todos, después de las Leyesescolares de Jules Ferry, continúa causando un retraso importante a la lengua occitana debido a la vuelta de una política de denigración y de culpabilidad de hablantes de otras lenguas además del francés. La represión del uso de la lengua en el seno de la escuela es muy importante y consiste principalmente en humillar a los patoisants en lugar de dar una seña distintiva. El término patois es por otra parte tan discutible como peyorativo. Esto tiene como objetivo hacer olvidar que el occitano es una verdadera lengua y de hacer creer que el uso del patois era oscuro
     Paradójicamente, durante el mismo período, la literatura occitana se ve recompensada en el extranjero por el premio Nobel otorgado al escritor provenzal y fundador del Félibrige FrédéricMistral.

     Cambios sociales y demográficos

     Los cambios sociales de principios del siglo XIX y del XX están también en el origen del desprecio de la lengua. Con la revolución industrial y la urbanización, no hablar más que occitano constituía un impedimento para acceder a los puestos importantes. Muchos padres tienen que elegir entonces a no hablar más que el francés con sus hijos. Sin embargo, para ellos mismos, el francés era la lengua de la escuela​ y de la administración, pero no era su lengua materna.
     El occitano ha sido más que la lengua de aculturación de los emigrantes al territorio occitano,que ha contribuido Referencia vacía (ayuda).

     Formas modernas de anti-occitanismo

     Los adversarios del occitano todavía existen hoy en día, bajo diversas formas. Así, la miembro de la Academia Francesa Danièle Sallenave (asiento número 30) expresó en unas declaraciones a Le Monde en 1999: «Notre vision des « langues » et des « cultures » régionales, [...], baigne dans la niaise brume des bons sentiments écolo-folkloriques et se nourrit d’images d’un passé revisité… Ce ne peut être un objectif national» —Nuestra visión de "lenguas" y "culturas" regionales, sumergidas en tontas brumas de buenos sentimientos folclóricos que se alimentan de un pasado idealizado... No puede ser un objetivo nacional.—

     Véase también

     • Aranés.
     • Idioma gascón.
     • Idioma provenzal.
     • Literatura en occitano.
     • Norma clásica del occitano.
     • Norma mistraliana del occitano.
     • Occitania.
     • Historia de Occitania.
     • Derecho lingüístico del occitano

     Referencias

     1. Belen Uranga, Esti Izagirre, Itziar Idiazabal, Andoni Barreña y Estibalitz Amorrortu, Las lenguas minoritarias de Europa: datos generales
     2.  Artículo 6.5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, por el que se establece la oficialidad del aranés junto con el catalán en Cataluña.
      Artículo 6. La lengua propia y las lenguas oficiales.
      [...]
      5. La lengua occitana, denominada aranés en Arán, es la lengua propia y oficial de este territorio y es también oficial en Cataluña, de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto y las leyes de normalización lingüística.
     3. Bec, Pierre (1973). Manuel pratique d’occitan moderne (in French). París: A. & J. Picard.
     4. M. W. Wheeler, 1997, p. 249.
     5. M. W. Wheeler, 1997, p. 253-55.
     6. Ref-libro |apellido=Scala |nombre=Luca |título=Catalán del Alguer: criterios de lengua escrita : modelo de ámbito restringido del alguerés |url=http://books.google.es/books?id=xudkcvnit2uc&pg=pa171&dq=occitan+prehistoric&hl=can&sano=X&ei=T2OhUtPuA6yX0AXDuIGoCA&ved=0CD8Q6AEwAA#v=onepage&q=occitan%20prehistoric&f=false(enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).|lengua= |editorial=La Abadía de Montserrat |data=2003 |páginas=171 |isbn=8484154637
     7. El documento más antiguo escrito en occitano ? (enlace roto disponible enInternet Archive; véase el historial y la última versión).
      • Archivado el 17 de enero de 2014 en la Wayback Machine. Article paru dans: CAUBET (Dominique), CHAKER (Salem) & SIBILLE (Jean) éds. 2002, Codification des langues de France. Actes du colloque "Les langues de France et leur codification, écrits ouverts, écrits divers" (París – Inalco, 29-31 mai 2000), L‟Harmattan, París, pages 17-37
     8. SCHLIEBEN-LANGE Brigitte (1991): "Okzitanisch: Grammatikographie und Lexikographie", Lexikon der Romanistischen Linguistik V, 2: 105-126 (p.|111) — Cité dans: Plantilla:Lien brisé.
     9. a b LODGE R. A. (1993) French, from dialect to standard, London / New York: Routledge, p. 96 — Cité dans: Plantilla:Lien brisé
     10. Ley del 13 de julio de 1990. Versión en línea con traducción francesa
     11. Estatuto de autonomía de Cataluña. Disposiciones lingüísticas (en línea)
     12. Texto de la deliberación En ligne
     13. Bénaben, Michel (2000). Dictionnaire étymologique de l'espagnol. París: Ellipses. pp. p. 510. ISBN 2-7298-7986-2.
     14.  «Escritura del occitano: ensayo de presentación y de síntesis. Jean Sibille» (en francés). Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2015. Consultado el 16 de febrero de 2017.
     15. "la lyrique occitane a germé et fructifié dans toute l'Europe,..., qui ont chanté à sa suite les valeurs de fin'amors et de la cortezia" dans Auctor et auctoritas: invention et conformisme dans l'écriture médiévale, Volume 59 de Mémoires et documents de l'École des chartes - L'École des Chartes. 59, Michel Zimmermann, Éditeur: Librairie Droz, 2001, p. 389, ISBN 2-900791-41-3, ISBN 978-2-900791-41-7
     16. "La littérature occitane occupait au Moyen Âge une place prééminente dans la culture et l'art contemporains." dans "Hommage à Pierre Nardin: philologie et littérature françaises, Volume 29 de Annales de la Faculté des lettres et sciences humaines de Nice, Faculté des lettres et sciences humaines de Nice, Pierre Nardin, Éditeur: Belles lettres, 1977"
     17. Les poèmes de Richard Cœur de Lion ont été interprétés et enregistrés par l'Ensemble Alla Francesca: Richard Cœur de Lion - Troubadours & Trouvères.
     18. Martín de Riquer, op. cit.
     19. De Vulgari Eloquentia, I:VIII: oc, oïl, sí - Yspani, Franci et Latini
     20. Quand le "patois" était politiquement utile: l'usage propagandiste de l'imprimé occitan à Toulouse durant la période révolutionnaire, Sociolinguistique (París)- Collection sociolinguistique - Sociolinguistique Harmattan (Firm) - Collection Mémoires Du Xxe Siecle, M. Carmen Alén Garabato, Éditeur: L'Harmattan, 1999, ISBN 2-7384-8320-8, ISBN 978-2-7384-8320-1
     21. PUJOL J-P., 2004. Sottisier à propos des minorités ethniques. Le petit florilège chauvin, Éd. Lacour- Rediviva
     22. « langage corrompu et grossier, tel que celui du menu peuple», Dictionnaire de Furetière (1690), ou « langage corrompu tel qu’il se parle presque dans toutes les provinces […] On ne parle la langue que dans la capitale…», Encyclopédie de Diderot et d’Alambert
     23. L'abbé Grégoire decía en la Revolución francesa: «Car je ne puis trop le répéter, il est plus important qu'on le pense en politique, d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers qui prolongent l'enfance de la raison et la vieillesse des préjugés.»
     24. A reader in French sociolinguistics Titre A Reader in French Sociolinguistics Volume 1 de Applications in French Linguistics, 1 Auteur M. H. Offord Rédacteur M. H. Offord Édition illustrée Éditeur Multilingual Matters, 1996 ISBN 1853593435, ISBN 9781853593437 Longueur 213 pages, pages 73 et suivantes

     Bibliografía

     • Wheeler, Max W (1997). «7. Occitan». En Harris, Martin; Vincent, Nigel. The Romance Languages. Taylor & Francis Routledge. pp. 246-278. ISBN 9780415164177.

     Enlaces externos


     //

     L'Occitane es la marca francesa que destaca por sus productos naturales y de gran calidad. Creada en los maravillosos campos de Provenza francesa, sus aromas y materiales te enamorarán por su tradición y elaboración natural.


     L'Occitane , marca francesa , productos naturales